โป๊ปฟรังซิส: "พระศาสนจักรสามารถเรียนรู้การดำเนินชีวิตได้จากครอบครัว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ พระศาสนจักรสามารถเรียนรู้การดำเนินชีวิตได้จากครอบครัว เพราะนี่คือสถานที่สอนความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน และความเคารพต่างๆ ทรงชี้ พระศาสนจักรต้องส่งเสริมชีวิตครอบครัว เพราะครอบครัวได้มอบการเป็นประจักษ์พยานต่อความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

ช่วงสายวันพุธที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะสัตบุรุษกว่า 60,000 คน ระหว่างการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน วันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวในชีวิตพระศาสนจักรและสังคม ใจความว่า

- ชีวิตครอบครัวเหมือนกับชีวิตของพระศาสนจักร นี่คือการจาริกเดินทางไกล เมื่อการเดินทางของครอบครัวอยู่บนหนทางของพระเจ้า พวกเขาก็ได้มอบการเป็นประจักษ์พยานแบบพื้นฐานต่อความรักของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ พวกเขาสมควรจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพระศาสนจักร

- สำหรับพ่อ ครอบครัวคือพระศาสนจักรภายใน(จิตใจ) และนี่เป็นโรงเรียนแห่งคุณงามความดีซึ่งเราได้เรียนรู้ว่าความดีนี้คืออะไร

- ในครอบครัว เราได้เรียนรู้สายใยที่รวมเราเป็นหนึ่ง สายใยแห่งความซื่อสัตย์ต่อกัน จริงใจต่อกัน ความวางใจ ความร่วมมือต่างๆ และความเคารพต่อกัน แม้จะอยู่ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากก็ตาม

- พระศาสนจักรก็เช่นกัน เราต้องเรียนรู้จากครอบครัว เพราะครอบครัวคือแบบอย่างของทุกสิ่ง ดังนั้น พระศาสนจักรต้องเป็นครอบครัวของพระเจ้า

- พระศาสนจักรได้รับกระแสเรียกให้เป็น "ชาวประมงจับมนุษย์" เราต้องละทิ้งอวนเก่าๆ ได้แล้ว และต้องมองหาอวนอันใหม่เพื่อออกทำพันธกิจใหม่ด้วย

- เดือนนี้เป็นเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ขอให้เราทุกคนต้อนรับแม่พระเข้ามาในบ้านของเรา และเตรียมจิตใจของเราให้มีที่ว่างสำหรับแม่พระด้วย

Comments