โป๊ปฟรังซิสนำสวดทำวัตรเย็นก่อนเปิดประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ช่วยให้คาทอลิกค้นพบว่า พระศาสนจักรมีความเป็นแม่ที่ให้ชีวิตและหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความอ่อนโยน มีความเป็นพ่อที่แสดงออกถึงการปกป้องครอบครัวและอบรมสั่งสอนลูกๆ ด้วยการเป็นตัวอย่างให้พวกเขาเห็น ทรงสอน พระศาสนจักรต้องเป็นบ้านของลูกๆ ที่ทุกคนมองคนอื่นเป็นพี่น้องของตนเสมอ
ช่วงค่ำวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทำวัตรเย็น เพื่อเตรียมจิตใจก่อนการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว พิธีนี้จัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พ่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของการแต่งงานและมีครอบครัวว่า มันล้ำค่าและได้รับการเติมเต็มเพียงใด หวังว่า ทุกคนจะรับรู้ เคารพ และประกาศความงดงามนี้ว่าเป็นสิ่งดีและศักดิ์สิทธิ์

- ขอให้การประชุมสมัชชาพระสังฆราชนี้ ได้โอบกอดสถานการณ์ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบความยากลำบาก อาทิ ภัยสงคราม ความเจ็บป่วย ความทุกข์โศก และผู้ที่มีบาดแผลจากความสัมพันธ์ที่จบลงด้วยการหย่าร้าง

- ขอให้การประชุมสมัชชาพระสังฆราช ทำให้เราได้ค้นพบความงดงามและพละกำลังของพระศาสนจักรอีกครั้ง ได้แก่ การเป็นแม่ที่พร้อมให้ชีวิตและหล่อเลี้ยงชีวิต เดินไปกับเราด้วยการอุทิศตน อ่อนโยน และเปี่ยมด้วยศีลธรรมที่เข้มแข็ง ถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้ เราจะไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในความยุติธรรม

- นอกจากนี้ ขอให้เราได้พบกับความเป็นครอบครัว ซึ่งเปี่ยมด้วยความสามารถในการแสดงออกถึงความใกล้ชิดและความรักของผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นเทวดาที่รับผิดชอบปกป้องครอบครัวโดยไม่จำนนต่อสิ่งร้ายๆ เป็นเทวดาที่แก้ไขสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง เป็นเทวดาที่สั่งสอนลูกด้วยการเป็นตัวอย่างให้พวกเขาและมีความอดทน

- พระศาสนจักรต้องเป็นบ้านของลูกๆ ที่มองทุกคนเป็นพี่น้องกัน เป็นของขวัญที่สำคัญต่อกัน และดำรงอยู่ในกันเสมอ แม้ในเวลาที่เราเดินกันคนละเส้นทาง

- พระศาสนจักรต้องเป็นบ้านที่เปิดรับทุกคนและเปี่ยมด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อที่พระศาสนจักรจะสามารถเรียกร้องสันติภาพที่ยั่งยืนในตัวชายหญิงทุกคน


Comments