โป๊ปฟรังซิส: คาทอลิกที่หย่าร้างและไปแต่งงานใหม่ ไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักร

การเข้าเฝ้าทั่วไปประจำวันพุธที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์สอนสัตบุรุษเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์การหย่าร้างและการสมรสใหม่หลังจากหย่าร้าง ใจความว่า


- พระศาสนจักรทราบถึงเรื่องการหย่าร้างและการสมรสใหม่หลังจากหย่าร้างว่า มันขัดแย้งกับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งคริสตศาสนา อย่างไรก็ตาม พระศาสนจักรในฐานะที่เป็นแม่ เราแสวงหาสิ่งดีและความรอดให้กับลูกเสมอๆ

- มันสำคัญมากสำหรับพระศาสนจักรที่ต้องต้อนรับด้วยความจริงใจต่อครอบครัวที่ประสบปัญหาเหล่านี้ พระศาสนจักรต้องแสดงให้เห็นถึงการดูแลด้านการอภิบาลต่อสถานการณ์แบบนี้ เฉพาะอย่างยิ่ง ดูแลลูกหลานของพวกเขา

- หลายทศวรรษที่ผ่านมา พระศาสนจักรได้ปรับตัวและรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ถึงความจำเป็นในการต้อนรับต่อคาทอลิกที่หย่าร้างและไปสมรสใหม่

- พ่อขอย้ำว่า พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร พวกเขาไม่ได้ถูกขับไล่ออกจากพระศาสนจักร ย้ำนะ! พวกเขาไม่ได้ถูกขับไล่ออกจาพระศาสนจักร พวกเขาไม่สมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนคนที่ถูกขับไล่ ตรงกันข้าม พวกเขาต้องได้รับกำลังใจและได้มีส่วนร่วมในชีวิตพระศาสนจักร โดยผ่านทางการสวดภาวนา การฟังพระวาจาของพระเจ้า การให้การอบรมต่อลูกหลานของเขา และการรับใช้ผู้ยากไร้

- พ่อขอย้ำพระดำรัสของพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ที่เคยตรัสว่า "มันไม่มีทางออกที่ง่ายเลยสำหรับปัญหาบาดแผลในครอบครัว" ดังนั้น พระศาสนจักรต้องดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซู นายชุมพาบาลที่แสนดีที่ต้อนรับลูกทุกคน ประดุจแม่ที่เต็มใจจะมอบชีวิตของตนเพื่อลูกทุกคน

- พ่อขอร้องว่า เราอย่าปิดประตูพระศาสนจักรใส่พวกเขาเด็ดขาด เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาพระสงฆ์ ขอให้อภิบาลพวกเขาดูความรักความเมตตาแบบที่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง


Comments