โป๊ปฟรังซิส: "คาทอลิกที่ทิ้งครอบครัวและพูดจาให้ร้ายคนคือพวกคัดค้านการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คนที่บอกว่าตนเองเป็นคาทอลิกและไปมิสซาสม่ำเสมอ แต่กลับทอดทิ้งครอบครัวและพูดจาให้ร้ายคนอื่นไปทั่ว คนพวกนี้เป็นคริสตชนที่คัดค้านการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า สิ่งที่คนพวกนี้ทำจัดว่าเลวร้ายและอัปยศต่อพระศาสนจักรมากๆ ทรงชี้ การทำตัวเป็นคนเคร่งศาสนาทุกตัวอักษร จะไร้ค่ามากๆ ถ้าการปฏิบัตินั้นไม่ได้แปรเปลี่ยนหัวใจเขาให้ดีขึ้นช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 22 ในเทศกาลธรรม บรรดาฟาริสีและธรรมาจารย์ทูลถามพระเยซูว่า "ทำไมบรรดาศิษย์ของท่าน กินอาหารโดยไม่ล้างมือตามขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ" แต่พระเยซูตรัสตอบพวกเขาไปว่า "พวกหน้าซื้อใจคด ท่านสั่งสอนบัญญัติของมนุษย์เหมือนเป็นสัจธรรม ท่านทั้งหลายละเลยบทบัญญัติของพระเจ้า แต่กลับไปถือขนบธรรมเนียมของมนุษย์"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "การปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกตัวอักษรจะไร้ค่า ถ้าหากการปฏิบัตินั้นไม่ได้แปรเปลี่ยนหัวใจและไม่ได้ตีความให้กลายเป็นทัศนคติที่จับต้องได้ ทัศนคติที่ว่านี้ก็คือการเปิดตัวเองให้กับพระเจ้าและพระวาจาของพระองค์ในการอธิษฐานภาวนา การแสวงหาความยุติธรรมและสันติ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้อ่อนแอ และผู้ถูกกดขี่ข่มเหง

"พวกเราทุกคนทราบดีว่า ในสังคมของเรา ในเขตวัดของเรา และในกลุ่มเพื่อนบ้านของเรา ใครก็ตามที่พูดว่าตัวเองเป็นคาทอลิกและไปวัดเป็นประจำ แต่ต่อมา ในชีวิตประจำวันของพวกเขา กลับทอดทิ้งครอบครัว เอาแต่พูดจาให้ร้ายคนอื่น คิดดูซิ มันเลวร้ายขนาดไหนกับสิ่งที่คนเหล่านี้กระทำต่อพระศาสนจักร มันอัปยศมากขนาดไหน นี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูทรงประณาม คนพวกนี้คือคริสตชนที่คัดค้านการเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้า

"พรมแดนระหว่างความดีและความชั่วไม่ได้ก้าวผ่านข้างนอกตัวเรา แต่มันก้าวผ่านข้างในตัวเรา พวกเราลองถามตัวเองซิว่า 'หัวใจของเราอยู่ทีไหน' พระเยซูตรัสสอนว่า 'ทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ที่นั่นแหละคือหัวใจของท่าน' ดังนั้น ทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหน ทรัพย์สมบัติของท่านใช่พระเยซูหรือเปล่า ทรัพย์สมบัติของท่านใช่หลักคำสอนของพระองค์หรือไม่ ถ้าใช่ หัวใจของท่านก็คือความดี แต่ถ้าทรัพย์สมบัติของท่านเป็นอย่างอื่นล่ะ หัวใจนั้นต้องได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และกลับใจเสียใหม่ หากปราศจากหัวใจที่บริสุทธิ์ พวกท่านก็จะไม่มีมือและปากที่สะอาดซึ่งจะพูดจาด้วยความรักอย่างจริงใจ นี่คือสิ่งเดียวที่หัวใจที่จริงใจและบริสุทธิ์สามารถทำได้

"ฉะนั้น ขอให้เราวอนขอพระเจ้าโดยผ่านทางคำเสนอวิงวอนของแม่พระ โปรดประทานหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ให้เรา หัวใจที่เป็นอิสระจากการเสแสร้งหลอกลวง เพื่อที่ว่า เราจะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามบทบัญญัติและบรรลุถึงจุดประสงค์แท้จริงของบทบัญญัตินั้น ซึ่งก็คือความสมบูรณ์แบบของความรักความเมตตา" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนในตะวันออกกลาง พวกเขาถูกเบียดเบียนจนทำให้ต้องละทิ้งบ้านเกิดของตนและอพยพเร่ร่อนไปที่ต่างๆ ด้วย

Read More: Vatican RadioComments