โป๊ปฟรังซิส: "อย่ามองแต่สิ่งของทางโลก แต่จงมองไปที่พระเจ้าผู้ประทานของนั้นมาให้เรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปันระหว่างการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2015 ตามรายละเอียดต่อไปนี้- พระวรสารวันอาทิตย์ เล่าว่า ประชาชนติดตามพระเยซูเพราะพวกเขาได้รับขนมปังรับประทานจนอิ่ม พวกเขาไม่ได้ติดตามพระเยซูเพราะพระองค์เป็นพระเจ้า พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันว่า "พระเยซูทรงเห็นว่าจิตวิญญาณของคนเหล่านี้เริ่มมืดบอด พระองค์จึงสอนว่า เราต้องมองให้ไกลกว่าสิ่งของทางโลก เราต้องแสวงหาคนที่ประทานสิ่งของเหล่านั้นมาให้เราซึ่งก็คือพระเจ้า พระองค์คือของขวัญสำหรับเราและยังเป็นผู้ให้อีกด้วย พระเยซูตรัสถึงอาหาร แต่เป็นอาหารฝ่ายจิต พระองค์เตือนเราว่า อาหารฝ่ายจิตจะเลี้ยงเราเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร"

- พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงกระตุ้นคาทอลิกทุกคนให้รับศีลอภัยบาป พระองค์ตรัสว่า "พระเจ้าทรงเป็นผู้เมตตาเราเสมอ ดังนั้น อย่ากลัวการไปรับศีลอภัยบาป พระเจ้าพร้อมเมตตาเรา ไม่ใช่ลงโทษเรา"


Comments