โป๊ปฟรังซิส: "อย่าคิดว่าดินต้องพร้อมเสมอสำหรับการหว่าน แต่เราต้องเตรียมคันไถด้วยมือของเราเอง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอนนักศึกษาสถาบันการทูตในสันตะสำนัก "ทั้งชีวิตของท่านคือการรับใช้พระวรสารและพระศาสนจักร อย่าลืมสิ่งนี้เด็ดขาด" ทรงชี้ มีเพียงความเมตตาเท่านั้นที่จะทำให้พระศาสนจักรเปี่ยมด้วยความน่าเชื่อถือ เราต้องสร้างสะพานเข้าหากัน ไม่ใช่สร้างกำแพงกีดกันมนุษยชาติออกจากกัน ทรงสอน อย่าคาดหวังว่า พื้นดินต้องพร้อมเสมอสำหรับการหว่าน แต่เราต้องรู้จักเตรียมคันไถเพื่อเตรียมการหว่านด้วยมือของเราเองช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกของสมณสถาบันการทูตในสันตะสำนัก (Pontifical Eccesiastical Academy) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "มีเพียงความเมตตาของพระคริสตเจ้าเท่านั้นที่ทำให้พระศาสนจักรแห่งกรุงโรม มีความเป็นสากลและน่าเชื่อถือต่อมนุษย์และโลก นี่คือหัวใจของความจริงซึ่งไม่ได้สร้างกำแพงของการแบ่งแยกและกีดกัน แต่นี่คือการสร้างสะพานที่สร้างความกลมเกลียวและเรียกให้มนุษยชาติทุกเผ่าพันธุ์เป็นหนึ่งเดียวกัน

"กระแสเรียกแห่งการรับใช้ที่พวกท่านได้รับ เรียกร้องพวกท่านให้ปกป้องเสรีภาพของสันตะสำนัก เพื่อจะได้ไม่ทรยศต่อพันธกิจต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าความดีที่เที่ยงแท้ของมนุษย์ สิ่งนี้ต้องไม่จมอยู่กับความขัดแย้งในกลุ่มต่างๆ และต้องไม่ยอมให้ตนเองตกอยู่ภายใต้การเป็นอาณานิคมจากความคิดที่แพร่หลายของยุคสมัย หรือจากอำนาจจอมปลอมของกระแสสังคม

"พ่ออยากเตือนสติพวกท่านทุกคนว่า อย่าคาดหวังว่าพื้นดินจะต้องพร้อมเสมอกับการหว่าน แต่เราต้องเตรียมคันไถด้วยมือของเราเอง ทั้งนี้เพื่อจะได้เตรียมการหว่านและคาดหวังถึงการเก็บเกี่ยวที่บางครั้งเรายังไม่เคยเห็นผลของมัน นอกจากนี้ อย่าจับปลาจากตู้ปลาหรือจับจากแหล่งเพาะพันธุ์ แต่จงมีความกล้าที่จะไปจับปลาที่ชายขอบทะเลในที่ซึ่งไม่มีใครรู้จัก และอย่าเคยชินกับการรับประทานปลาที่คนอื่นเตรียมไว้ให้เด็ดขาด

"พันธกิจของพวกท่านจะนำท่านไปทั่วทุกมุมโลก ในยุโรป ทวีปนี้จำเป็นต้องได้รับการปลุกขึ้นอีกครั้ง แอฟริกา ที่นี่มีความกระหายหาการคืนดีกัน ลาตินอเมริกา ที่นี่ต้องการการบำรุงเลี้ยงจิตใจ อเมริกาเหนือ ต้องการการรื้อฟื้นบ่อเกิดแห่งอัตลักษณ์ของตน ส่วนเอเชียและโอเชียเนีย ที่นี่ถูกท้าทายด้วยการรองรับเรื่องการย้ายถิ่นฐานและการเสวนากันด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ

"สุดท้ายนี้ พ่อขอให้พวกท่านสวดภาวนาเพื่อพ่อด้วย และพ่อก็จะสวดให้พวกท่านเช่นเดียวกัน พ่อขอย้ำประโยคสุดท้ายว่า 'ชีวิตทั้งชีวิตของท่านคือการรับใช้พระวรสารและพระศาสนจักร อย่าลืมสิ่งนี้เด็ดขาด!'" พระสันตะปาปา ตรัสสรุปปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments