โป๊ปฟรังซิส: "คนสิ้นหวังที่วางใจในพระเยซู เขาจะกลับมาดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน คนที่สิ้นหวัง ถ้าวางใจในความรักของพระเยซู เขาจะกลับมาดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาเพื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในตูนิเซียและฝรั่งเศสด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาสตรีที่มีอาการตกเลือดและปลุกหญิงสาวให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตาย

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "ทั้งสองเหตุการณ์ในวันนี้ มีความเชื่อเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ในความเป็นจริงแล้ว พระวรสารทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยแสงแห่งความเชื่อ อาทิ พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย พระองค์ทรงเอาชนะความตายผ่านทางพระสิริรุ่งโรจน์ พวกเราก็เช่นกัน เราต้องกลับเป็นขึ้นมาใหม่เหมือนกับพระองค์

"แต่ความเชื่อสำหรับคริสตชนยุคแรกเริ่ม บางครั้งมันทำให้เราต้องเสื่อมเสียและไม่ปลอดภัย แต่พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเชิญเราให้ดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงในการเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือปีศาจและความตาย พระองค์ทรงต้องการนำเราไปยังบ้านของพระบิดา ณ ที่นี่น ชีวิตจะเป็นนิจนิรันดร์

"การเสด็จกลับคืนชีพของพระเยซูคือบ่อเกิดของความหวังและการฟื้นฟูสิ่งต่างๆ ในประวัติศาสตร์ ทุกคนที่รู้สึกสิ้นหวังหรืออ่อนแรงเกี่ยวกับความตาย ถ้าพวกเขาวางใจในพระเยซูและความรักของพระองค์ พวกเขาจะสามารถเริ่มดำเนินชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง คนที่เชื่อในพระคริสตเจ้า จะได้รับการตระหนักว่าเป็นผู้มีความเชื่อที่ล้ำค่า เพราะพวกเขาสนับสนุนชีวิตในทุกสถานการณ์ เพื่อที่ว่า ทุกคนในกลุ่มเรา เฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่อนแอที่สุด จะสามารถได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้าซึ่งช่วยเราให้เป็นอิสระและช่วยเราให้รอดพ้น" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาและแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเหตุโจมตีหลายแห่งในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ ตูนิเซียและฝรั่งเศส

Read More: Vatican Radio


Comments