โป๊ปฟรังซิส: "ซิสเตอร์ต้องยิ้มแย้มและมีหัวใจของความเป็นแม่ - พระศาสนจักรอย่าทำตัวเป็นแม่เลี้ยง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน ซิสเตอร์ต้องยิ้มแย้มและมีหัวใจของความเป็นแม่ อย่าเชิดหน้ามองฟ้าอย่างเดียว แต่เท้าไม่ยืนติดดิน ทรงย้ำ ซิสเตอร์ชีลับต้องอย่าปิดตัวจากโลก เพราะการเป็นชีลับไม่ใช่การลี้ภัยจากโลก ทรงเตือนสติพระสังฆราช หนึ่งในสิ่งยากสุดคือการสร้างความสามัคคีในสังฆมณฑล จงอย่าเที่ยววิจารณ์คนอื่น เพราะถ้าทำแบบนั้น มันคือการผลักไสไล่ส่งลูกๆ ของตน และเราจะกลายเป็น "แม่เลี้ยง" ไม่ใช่ "แม่ที่แท้จริง" ของสัตบุรุษ
ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดานักบวชชายและหญิงของสังฆมณฑลโรม ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสปีแห่งนักบวช

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนพวกเขาว่า "พวกท่านต้องเป็นประจักษ์พยานถึงความเมตตา พ่ออยากขอร้องพวกท่านทุกคน เฉพาะอย่างยิ่งบรรดาซิสเตอร์ที่อยู่ที่นี่ ขอให้ซิสเตอร์เปี่ยมด้วยรอยยิ้มเสมอและมีหัวใจของความเป็นแม่ จงทำให้เกิดความสมดุลกันระหว่างจิตใจและการลงมือปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม จงอย่าเชิดหน้ามองฟ้าอย่างเดียว แต่จงให้ตัวเองติดดินอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ฟังเสียงของโลกและเสียงย้ำเตือนถึงความจำเป็นจากพี่น้องชายหญิง จงดำเนินชีวิตด้วยแรงบันดาลใจจากพระวรสารของนักบุญแม็ทธิว บทที่ 25 ซึ่งก็คือเรื่องมหาบุญลาภ (ผู้เป็นสุข) เพราะเราทุกคนจะได้รับการตัดสินตามนั้น

"สำหรับซิสเตอร์ชีลับ พวกท่านต้องอย่าปิดตัวเองจากโลก เพราะกระแสเรียกไม่ใช่การลี้ภัยจากโลก นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมกระแสเรียกจึงสำคัญต่อการได้รับทราบเรื่องราวต่างๆ และติดต่อโดยตรงกับผู้คนที่มาเคาะประตูของอาราม ซิสเตอร์ต้องรับใช้พี่น้องชายหญิงด้วยรอยยิ้ม เพราะซิสเตอร์ที่ไม่ยิ้มแย้มคือคนที่มีเรื่องผิดปกติเกิดกับชีวิต นอกจากนี้ พ่อขอให้ซิสเตอร์สวดภาวนาให้กับบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ โดยดูแบบอย่างจากนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู เพราะซิสเตอร์คือสัญลักษณ์ของพระศาสนจักรและแม่พระ"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงตอบคำถามจากนักบวชชายที่ถามพระองค์เกี่ยวกับ "ความสำคัญของวันฉลองศาสนนาม" พระสันตะปาปาตรัสว่า "ความสำคัญของวันฉลองศาสนนามมีความหมายอย่างแท้จริงทางเทวศาสตร์ การฉลองนี้ไม่ได้หมายถึงการฉลองอย่างเอิกเกริก แต่มันหมายถึงการรำลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเรา วันฉลองศาสนนามคือช่วงเวลาที่ให้เราทุกคนได้มีโอกาสรำพึงไตร่ตรอง

"นอกจากนี้ พ่ออยากกล่าวกับบรรดาพระสังฆราชทุกคน หนึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับพระสังฆราชก็คือการสร้างความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังฆมณฑลของตน พวกท่านต้องมีความอดทน ต้องให้อภัย และอย่าเที่ยววิจารณ์ติเตียนคน พระศาสนจักรต้องอย่าผลักไสไล่ส่งลูกๆ ของตน เพราะถ้าทำแบบนั้น เราจะกลายเป็นแม่เลี้ยง ไม่ใช่แม่ที่แท้จริง" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับนักบวชชายหญิงของสังฆมณฑลโรม

Read More: Vatican Radio


Comments