โป๊ปฟรังซิส: "ประกาศข่าวดี ต้องใช้ภาษาที่คนเข้าใจได้ง่ายที่สุด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การประกาศข่าวดีของพระเจ้า สิ่งสำคัญมากๆ คือ "ภาษา" ที่ต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายที่สุด ทรงชี้ สัตบุรุษต้องการพระศาสนจักรที่สามารถเดินไปกับพวกเขาและเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ ทรงแนะ ครูคำสอนต้องก้าวเดินให้ไกลกว่าการสอนความเชื่อในห้องเรียนเท่านั้น ช่วงสายวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมของสมณสภาฯ ภายใต้หัวข้อความสัมพันธ์ระหว่างการประกาศข่าวดีและการสอนคำสอน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "พระศาสนจักรถูกเรียกมาเพื่อประกาศข่าวดีในเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ แต่การประกาศพระวรสารนั้น ภาษาที่ใช้จำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยน เพื่อที่ว่า มันจะได้เป็นที่เข้าใจต่อทุกคนที่ได้ยิน

"ผู้คนต้องการพระศาสนจักรที่เดินไปกับพวกเขา ต้องการพระศาสนจักรที่เป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อ ต้องการพระศาสนจักรเพื่อผู้ที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคมซึ่งถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนที่อยู่ชายขอบ"

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงความหมายแท้จริงของการประกาศพระวรสารใหม่ พระองค์ตรัสว่า "ความหมายแท้จริงคือสิ่งนี้ มันคือการรับรู้ถึงความรักที่เปี่ยมด้วยเมตตาของพระบิดาที่ทรงมีต่อเรา และนี่จะเป็นเครื่องมือของความรอดสำหรับพี่น้องทุกคน"

พระสันตะปาปายังได้กล่าวกับบรรดาครูคำสอน  เพราะพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศพระวรสารใหม่ พระองค์ตรัสว่า "มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก้าวออกไปให้เกินกว่าพื้นที่ของการสอนความเชื่อ เพราะมันคือการพบและสัมผัสกับพระเยซู ผู้ทรงกระตุ้นเราให้รู้จักพระองค์ให้ดีขึ้น และติดตามพระองค์เพื่อเราจะได้เป็นศิษย์ของพระองค์ ดังนั้น มันจึงเป็นความท้าทายของการประกาศพระวรสารใหม่และการสอนคำสอนที่จะต้องได้รับการปฏิบัติและก้าวไปด้วยกัน"

Read More: Vatican Radio

Comments