โป๊ปฟรังซิส: "รักแท้คือทำมากกว่าพูด รักแท้ต้องพูดจากัน ไม่ใช่เก็บรักไว้กับตัวเองเท่านั้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน วิธีการแยกแยะ "รักแท้" ออกจาก "รักจอมปลอม" ก็คือ รักแท้คือการกระทำมากกว่าคำพูด ต้องชัดเจนและจับต้องได้ แม้บางครั้ง รักแท้คือเรื่องเจ็บปวดเหมือนที่พระเยซูแสดงให้เห็นบนไม้กางเขนก็ตาม ส่วนอีกวิธีคือรักแท้ต้องมีการพูดจากัน ไม่ใช่ปลีกตัวออกห่าง เก็บความรักไว้กับตัวเองคนเดียว ถ้าเป็นแบบนั้น มันคือ "ความเห็นแก่ตัว" ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารวันนี้ พระเยซูตรัสว่า "พระบิดาของเราทรงรักเราอย่างไร เราก็รักท่านอย่างนั้น จงดำรงอยู่ในความรักเถิด ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ท่านก็ดำรงอยู่ในความรักของเรา"

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันว่า "พระเจ้าทรงเรียกร้องเราให้ดำรงอยู่ในความรักของพระองค์ นี่คือหลักเกณฑ์ 2 ข้อที่ช่วยเราให้แยกแยะรักแท้ออกจากรักจอมปลอม

"หลักเกณฑ์แรก ความรักคือการกระทำมากกว่าคำพูด ความรักไม่ใช่ละครน้ำเน่าหรือเรื่องเพ้อฝันที่ทำให้หัวใจของเราเต้นรัว แต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้น รักแท้คือความจริงที่ชัดแจ้ง พระเยซูทรงเตือนบรรดาศิษย์ว่า 'ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระเจ้า แล้วจะได้เข้าพระอาณาจักรสวรรค์ทุกคน แต่คนที่ทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเท่านั้นที่จะได้เข้าสวรรค์'

"อีกความหมายหนึ่ง รักแท้คือความจริง รักแท้คืองานที่แสดงออกมา รักแท้คือรักที่แน่วแน่ซื่อสัตย์ รักแท้ไม่ใช่แค่ความกระตือรือร้น แต่หลายครั้ง ความรักคือเรื่องเจ็บปวด กล่าวคือ ลองคิดถึงความรักที่พระเยซูทรงแสดงออกบนไม้กางเขน ผลงานของความรักคือสิ่งที่พระเยซูทรงสอน เราดูได้จากพระวรสารของนักบุญแม็ทธิว บทที่่ 25 (การพิพากษาครั้งสุดท้าย) ใครทำสิ่งใดก็จะถูกพิพากษาตามสิ่งนั้น พระเยซูตรัสว่า 'เมื่อเราหิวท่านก็ให้อาหาร เมื่อเรากระหาย ท่านให้เราดื่มน้ำ' รักแท้คือความชัดแจ้ง แม้แต่เรื่อง 'ผู้เป็นสุข' (มหาบุญลาภ) ซึ่งเป็นแผนงานอภิบาลของพระเยซู ยังเป็นเรื่องที่ชัดแจ้งจับต้องได้เลย

"หลักเกณฑ์ที่สองก็คือความรักต้องสื่อสารได้ ต้องพูดจากัน ความรักไม่ใช่เรื่องปลีกตัวออกห่าง ความรักคือการสื่อสารระหว่างพระบิดาและพระบุตร การสื่อสารนี้ก็คือพระจิตนั่นเอง

"มันไม่มีความรักถ้าปราศจากการพูดจากัน มันไม่มีความรักแบบปลีกตัวอยู่คนเดียว บางคนอาจสงสัยและคิดว่า 'พระสันตะปาปาครับ แล้วพวกนักพรตและซิสเตอร์ชีลับที่อยู่แบบปลีกตัวออกไปล่ะ' พ่อก็จะตอบว่า พวกท่านเหล่านั้นก็พูดจานะ พวกเขาคุยกันเยอะด้วย พวกเขาคุยกับพระเจ้าไง รักแท้ไม่สามารถปลีกตัวออกจากตัวมันเองได้ ถ้ารักแท้อยู่แบบโดดเดี่ยว มันก็ไม่ใช่ความรัก ความรักที่อยู่กับตัวคนๆ เดียว มันคือรูปแบบของความเห็นแก่ตัว มันคือการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

"ดังนั้น การดำรงอยู่ในความรักของพระเยซูหมายถึงความสามารถในการสื่อสาร การพูดจากัน ทั้งกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องชายหญิง

"มันเป็นเรื่องเรียบง่าย แต่ก็ไม่ง่ายสักทีเดียว เพราะมันยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่ ความสนใจแต่ตัวเอง สิ่งเหล่านี้จะเหนี่ยวรั้งเราไว้ไม่ให้พูดจากัน ว่าแต่ พระเจ้าตรัสกับเราว่าอย่างไร พระองค์ตรัสว่า 'จงดำรงอยู่ในความรักเถิด ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ท่านก็ดำรงอยู่ในความรักของเรา' พระเยซูยังตรัสอีกว่า 'ความชื่นชมยินดีนี้ ไม่มีใครมาพรากไปจากท่านได้' ดังนั้น ขอพระเจ้าโปรดประทานพระหรรษทานแห่งความชื่นชมยินดีให้กับเรา ความชื่นชมยินดีที่โลกไม่สามารถให้กับเราได้" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments