โป๊ปฟรังซิส: "ระบบเศรษฐกิจยุคนี้ให้เงินเป็นพระเจ้า มันทำให้เราไม่สนใจช่วยเหลือผู้ยากไร้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงตำหนิระบบเศรษฐกิจยุคนี้ที่ให้เงินเป็นพระเจ้า หลายคนบูชาพระเจ้าแห่งเงินตรา สิ่งนี้ทำให้เรามองข้ามความเป็นมนุษย์ในตัวเพื่อนพี่น้อง มันทำให้เราเมินเฉยไม่ห่วงใยคนชรา เด็กและเยาวชน กระนั้น คาทอลิกต้องอย่าทำเช่นนั้นเด็ดขาด เราต้องนำคำสอนของพระศาสนจักรมาประยุกต์ใช้ด้วยการเอาใจใส่ต่อผู้ยากไร้ทุกคน


ช่วงสายวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาคมผู้ใช้แรงงานคาทอลิกแห่งอิตาลีที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสครบรอบ 70 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคม ในส่วนพระดำรัสตรัสกับพวกเขา พระสันตะปาปาทรงย้ำเตือนเกี่ยวกับการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เคารพศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงานทุกคน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "มันต้องมีการป้องกันอย่างเร่งด่วนต่อระบบเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ให้เงินเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง การทำธุรกิจแบบนี้กลายเป็นว่าเราบูชาพระเจ้าแห่งเงินตรา และพระเจ้าแห่งเงินตรานี้เองที่ทำลายทุกสิ่ง และทำให้เกิดวัฒนธรรมทิ้งขว้าง มันทอดทิ้งเด็กทารกเพราะพวกเขาเป็นภาระ มันทอดทิ้งผู้สูงอายุ เพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ มันไม่สนใจเยาวชน ทำให้เยาวชนจำนวนมากต้องตกงาน

"ด้วยเหตุนี้ พ่ออยากเชิญชวนเราทุกคนไตร่ตรองถึงสมณสาส์นความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร เพื่อที่ว่า เราจะได้มั่นใจว่า การใช้แรงงานจะเป็นแบบเสรี สร้างสรรค์ มีส่วนร่วม และมีการส่งเสริมศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงานทุกคน พ่ออยากให้พวกเราใส่ใจกับคุณลักษณะทั้งสี่เหล่านี้ด้วย

"เสรีภาพที่แท้จริงของผู้ใช้แรงงานหมายถึงตัวมนุษย์นี่แหละ การใช้แรงงานจะต้องทำเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเท่านั้น

"สุดท้ายนี้ ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้แรงงานคาทอลิก พ่ออยากเห็นพวกท่านทุกคนนำคำสอนของพระศาสนจักรไปปรับใช้กับการทำงาน เฉพาะอย่างยิ่ง การอุทิศตนช่วยเหลือผู้ยากไร้ทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาทรงต้อนรับสมาคมผู้ใช้แรงงานคาทอลิกแห่งอิตาลี


Comments