โป๊ปฟรังซิส: "จะดีแค่ไหนถ้าดำเนินชีวิตนักบวชโดยไม่มีความขัดแย้งและนินทากัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำกับสมาชิกคณะภราดาน้อยฟรานซิสกัน เราต้องสัมผัสถึงความต่ำต้อย ใครที่ไม่รู้สึกถึงสิ่งนี้ จะไม่ได้รับความเมตตาและความรอดจากพระเจ้า ทรงชี้ ความเป็นพี่้น้องกันในหมู่คณะจะแสดงให้เห็นถึงความรักของพระคริสตเจ้าว่าสามารถรักษาบาดแผลของเราได้ ทรงสอน จะดีแค่ไหนถ้าดำเนินชีวิตนักบวชโดยไม่มีความขัดแย้งและนินทากันช่วงสายวันอังคารที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาสมาชิกคณะภราดาน้อยฟรานซิสกันที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันข้อคิดกับพวกเขา 2 เรื่องที่เป็นอัตลักษณ์ของฟรานซิสกัน นั่นคือ ความต่ำต้อยและความเป็นพี่น้องกัน

พระสันตะปาปาตรัสว่า "จิตวิญญาณของความต่ำต้อยเรียกร้องเราให้เป็นและรู้สึกว่าเราเป็นผู้ต่ำต้อยต่อหน้าพระเจ้า นี่คือการมอบตัวเราเองทั้งครบให้กับพระเมตตาอันไม่สิ้นสุดของพระองค์ การตระหนักถึงความต่ำต้อยและบาปผิดของเราจะทำให้เราได้รับความรอดพ้นจากบาป ในทางกลับกัน คนที่ไม่รู้สึกถึงความจำเป็นนี้ ก็จะไม่ได้รับความเมตตาและความรอดที่พระเจ้าทรงมอบให้

"ความต่ำต้อยยังหมายถึงการก้าวออกจากตัวเอง ออกไปให้ไกลกว่าทัศนคติและความรู้สึกว่าเราอยู่ในมุมปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดถึงพระเมตตาของพระเจ้าต่อผู้ยากไร้และผู้ต้องการความช่วยเหลือทุกคน นี่คือทัศนคติที่แท้จริงของการแบ่งปันและรับใช้

"ส่วนความเป็นพี่น้องกัน พ่ออยากเน้นถึงการเป็นประจักษ์พยานของคริสตชนยุคแรกเริ่มที่กลุ่มของพวกเขาเปี่ยมด้วยความเป็นพี่น้องกันอย่างมาก นี่คือเครื่องหมายของความเป็นหนึ่งเดียวกันและความรักความเมตตา ฟรานซิสกันถูกเรียกมาเพื่อถ่ายทอดถึงความรักแบบพี่น้องที่สัมผัสได้ โดยผ่านทางวิธีการรื้อฟื้นความไว้เนื้อเชื่อใจในมิตรภาพระหว่างกัน เพื่อที่ว่า โลกจะได้เห็นและเชื่อ รวมทั้งตระหนักว่า ความรักของพระคริสตเจ้าสามารถรักษาบาดแผลของเราและทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันได้

"ในยุคแรกๆ ของคณะฟรานซิสกัน มีการตระหนักว่าโลกทั้งใบเป็นเหมือนอาราม เป็นสถานที่สำหรับการเป็นประจักษ์พยานถึงการประกาศข่าวดี มันสำคัญมากแค่ไหนในการดำเนินชีวิตคริสตชนและชีวิตนักบวชโดยปราศจากความขัดแย้งและนินทากัน แต่เลือกจะเสวนาอย่างสุขุม ด้วยความนอบน้อม ด้วยความอ่อนโยน และด้วยความสุภาพถ่อมตน อาศัยการดำเนินชีวิตแบบยากจนหมายถึงการประกาศสันติและดำเนินชีวิตแบบสุขุม นี่แหละคือสิ่งที่พ่ออยากแบ่งปันพวกท่านทุกคน

"พ่อทราบดีถึงปัญหาต่างๆ ของฟรานซิสกันในรอบหลายปีที่่ผ่านมา แต่อยากย้ำว่า ฟรานซิสกันต้องอุทิศตนให้กับกระแสเรียกแห่งความยากจนและความต่ำต้อย เมื่อใดที่นักบวชดำเนินชีวิตและให้ตัวเองได้รับการนำจากพระจิต พวกเขาก็จะค้นพบความลับของการเป็นพี่น้องกัน ค้นพบแรงบันดาลใจของการรับใช้ ขอให้ความสว่างและพละกำลังจากพระจิตช่วยฟรานซิสกันเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของสมาชิกและกระแสเรียก รวมถึงความท้าทายที่คณะมีอายุเพิ่มขึ้นด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย


Comments