โป๊ปฟรังซิส: "เคล็ดลับของนักบุญคือการดำรงอยู่ในความรักของพระคริสตเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เคล็ดลับของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญคือการดำรงอยู่ในความรักของพระคริสตเจ้า ใครที่ดำรงอยู่ในพระคริสตเจ้ามากเท่าไหร่ ก็บังเกิดผลดีมากเท่านั้น ดังเช่นนักบุญหญิงทั้ง 4 องค์ที่ได้รับการสถาปนาในวันนี้ ทรงย้ำ ความเชื่อคริสตชนตั้งอยู่บนการเป็นประจักษ์พยาน นี่คือสายใยที่ไม่มีใครทำลายลงได้ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาสถาปนานักบุญใหม่ 4 องค์ ได้แก่ นักบุญ จัน เอมิลี เดอ วีลเนิฟ (ฝรั่งเศส), นักบุญ มารีอา คริสตีน่า บรันโด้ (อิตาลี), นักบุญ มารีอา อัลฟอนซีน่า เดนิล กัตตาส (ปาเลสไตน์) และ นักบุญ มารีอา ดิ เยซู บาอัวร์ดี้ (ปาเลสไตน์) พิธีนี้จัดที่ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนว่า "เราต้องขอบคุณการเป็นประจักษ์พยานที่พิสูจน์ได้ของบรรดาอัครสาวกและคริสตชนยุคแรกเริ่ม เพราะสิ่งนี้ทำให้คนมากมายกลับใจและมาเชื่อในพระเยซูผู้เสด็จกลับคืนชีพจากความตาย กลุ่มคริสตชนถึงได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ พวกเราก็เช่นกัน ความเชื่อของเราก็ตั้งมั่นอยู่บนการเป็นประจักษ์พยาน นี่คือสายใยที่ไม่สามารถทำลายลงได้ ไม่ใช่สายใยจากผู้สานงานต่อจากบรรดาอัครสาวกเท่านั้น แต่มันเป็นสายใยจากคริสตชนรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง

"ในจดหมายของนักบุญจอห์น ฉบับที่ 1 ท่านกล่าวว่า 'ผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ก็ดำรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าย่อมดำรงอยู่ในเขา' (1 จอห์น 4:16) พระเยซูทรงกล่าวสิ่งนี้หลายครั้งกับบรรดาศิษย์ ดังที่เราเห็นในพระวรสารของนักบุญจอห์น 'ท่านทั้งหลายจงดำรงอยู่ในเราเถิด' (จอห์น 15:4) และ 'จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด' (จอห์น 15:9) สิ่งนี้เองที่เป็นความลับของบรรดานักบุญ นั่นคือ การดำรงอยู่ในพระคริสตเจ้า การมีส่วนร่วมด้วยการเป็นกิ่งก้านในเถาองุ่น ผู้ใดที่ดำรงอยู่ในพระคริสตเจ้า ก็ย่อมบังเกิดผลมาก (จอห์น 15:1-8) ผลที่บังเกิดมานี้ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากความรัก ความรักนี้ส่องแสงออกมาในการเป็นประจักษ์พยานของซิสเตอร์จัน เอมิลี เดอ วีลเนิฟ ผู้ถวายชีวิตของตนให้พระเจ้าและการรับใช้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้ต้องขัง และผู้ที่เป็นส่วนเกินของสังคม ท่านอุทิศตนจนกลายเป็นเครื่องหมายที่จับต้องได้ถึงความรักของพระเจ้า

"การดำรงอยู่ในความรักของพระคริสตเจ้า เรายังพบเห็นได้จากซิสเตอร์มารีอา คริสตีน่า บรันโด้ ผู้ถวายความรักที่กระตือรือร้นแด่พระเจ้า ท่านได้รับพละกำลังในยามเจ็บป่วย เพื่อจะได้อุทิศตนเองช่วยเหลือผู้อื่น ท่านเป็นเหมือนขนมปังที่ถูกบิออกและส่งมอบให้ผู้คนได้กิน เพื่อจะได้ดับความหิวกระหายความรักจากพระเจ้า

"สำหรับซิสเตอร์มารีอา ดิ เยซู บาอัวร์ดี้ ท่านก็ได้ดำรงอยู่ในความรักของพระคริสตเจ้าอย่างเด่นชัด ท่านเกิดมาในครอบครัวยากจนและท่านก็ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ท่านสามารถให้คำแนะนำและอธิบายเทวศาสตร์ให้กับคนอื่นได้อย่างกระจ่างแจ้งสุดๆ นี่คือผลงานของพระจิตอย่างแท้จริง การนบนอบต่อพระจิตทำให้ท่านเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างชาวคริสต์กับชาวมุสลิม

"ส่วนซิสเตอร์มารีอา อัลฟอนซีน่า เดนิล กัตตาส ท่านเข้าใจในรังสีแห่งความรักของพระเจ้าในด้านการเป็นประจักษ์พยานถึงความนบนอบและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับทุกคน ท่านแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรับใช้ผู้อื่น ดำเนินชีวิตเพื่อรับใช้ทุกคนอย่างไม่ปริปากบ่นเลย

"การดำรงอยู่ในพระเจ้าและความรักของพระองค์ คือการดำเนินชีวิตร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นด้วยความเมตตา ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นักบุญหญิงที่ได้รับการสถาปนาใหม่ในวันนี้ทั้ง 4 องค์ ปฏิบัติเสมอมา การเป็นแบบอย่างของพวกท่านจัดว่าท้าทายการดำเนินคริสตชนของเราอย่างมาก ท้าทายในแง่ว่า เราจะเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพได้อย่างไร เราจะดำรงอยู่ในความรักของพระคริสตเจ้าได้อย่างไร เราจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันที่พระเจ้าทรงหว่านในตัวเราได้อย่างไร" พระสันตะปาปา ตรัสให้ไตร่ตรองในช่วงท้าย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดราชินีแห่งสวรรค์ ก่อนภาวนา พระองค์ทรงเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อสันติภาพในประเทศบุรุนดี หลังเกิดการสู้รบกันจนทำให้ประชาชนต้องอพยพลี้ภัยเป็นจำนวนมาก

ประมวลภาพ: มิสซาสถาปนานักบุญใหม่ 4 องค์

Read More: Vatican Radio


Comments