โป๊ปฟรังซิส: "สัตบุรุษต้องการพระสังฆราชผู้อภิบาล ไม่ใช่พระสังฆราชผู้สั่งการ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ สัตบุรุษไม่ต้องการพระสังฆราชหรือพระสงฆ์คาทอลิกที่ทำตัวเป็นผู้สั่งการให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่สัตบุรุษต้องการพระสังฆราชที่ทำตัวเป็นผู้อภิบาล ทรงสอน พระสังฆราชคาทอลิกต้องอย่าอายหรือทำนิ่งเฉยต่อการประณามการคดโกงในสังคม ทรงชี้ เวลาเตรียมเอกสารอภิบาล พระสังฆราชต้องมั่นใจว่า เอกสารนั้นต้องเข้าใจง่าย ทรงขอร้อง พระสังฆราชต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระสงฆ์ และต้องเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มสภาพระสังฆราชด้วย

ช่วงเย็นวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการประชุมทั่วไปของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอิตาลี ที่จัดขึ้นในวาติกัน โดยการประชุมนี้ จัดภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับการฟื้นฟูความรู้สึกอ่อนโยนของการอภิบาล

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนทุกคนช่วงเปิดการประชุมว่า "นี่คือช่วงเวลาที่เราถูกห้อมล้อมไปด้วยข่าวน่าหดหู่ เราเห็นแต่ความเดือดร้อนและความยากลำบากทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น กระแสเรียกของสภาพระสังฆราชคาทอลิกคือเราต้องทัดทานสิ่งเหล่านี้ เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดีถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ เราต้องแปรเปลี่ยนความชื่นชมยินดีและความหวังไปให้ผู้อื่น การสวนกระแสร้ายๆ ในปัจจุบันหมายถึงการเป็นประจักษ์พยานถึงความชื่นชมยินดี

"พ่ออยากเรียกร้องต่อบรรดาพระสังฆราช ได้โปรดช่วยปลอบโยน ช่วยเหลือ และให้กำลังใจแบบไม่เลือกที่รักมักที่ชังต่อพี่น้องชายหญิงที่ถูกกดขี่ข่มเหง มันไม่ใช่เรื่องดีที่ต้องมาพบเห็นพระสงฆ์นักบวชที่ดูหดหู่ ท้อแท้ ไม่มีแรงกระตุ้น และดำเนินชีวิตแบบซังกะตาย

"พ่อขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้ความรู้สึกของพระคริสตเจ้าได้มาอยู่ในตัวของท่าน นั่นคือ ความสุภาพถ่อมตน ความเห็นอกเห็นใจ ความเมตตา การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และเปี่ยมด้วยปรีชาญาณ พ่อขอร้องพวกท่านอย่าอายหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในการประณามและเอาชนะความรู้สึกนึกคิดที่เกี่ยวกับการคดโกง ... เพราะสิ่งนี้ได้ทำลายความหวังสำหรับทุกคน และเหนืออื่นใด มันทำให้ผู้อ่อนแอและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องกลายเป็นส่วนเกินของสังคม

"ในส่วนของการเตรียมเอกสารอภิบาลต่างๆ พระสังฆราชต้องมั่นใจว่า มุมมองความเชื่อเทวศาสตร์ต้องไม่ได้ถูกเตรียมมาเพื่อนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกเลือกไว้ แต่ต้องมีไว้เพื่อประชากรและประเทศของตน พ่อยังอยากขอร้องว่า เอกสารเหล่านี้ต้องได้รับการแปลออกมาอย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ และเข้าใจง่ายด้วย

"สำหรับบทบาทในการอภิบาลสัตบุรุษ พ่อขอให้พระสังฆราชมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมความรับผิดชอบของฆราวาส ทุกวันนี้ ฆราวาสมีการฝึกอบรมตามแบบฉบับคริสตชนที่น่าเชื่อถือได้อยู่แล้ว ฆราวาสไม่จำเป็นต้องพระสังฆราชผู้สั่งการ ไม่ต้องการมีพวกมองซินญอร์หรือพระสงฆ์ที่จะมาชี้นิ้วนำทางในทุกระดับ อย่างไรก็ตาม สิ่งจำเป็นสำหรับฆราวาสคือ 'พระสังฆราชผู้อภิบาล' ต่างหาก

"พ่อยังขอให้พระสังฆราชกับพระสงฆ์ของตนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ พระสังฆราชต้องเป็นหนึ่งกันในหมู่พระสังฆราชด้วย ขอให้สังฆมณฑลที่ร่ำรวยทั้งด้านวัตถุและกระแสเรียก มีความสามัคคีกับสังฆมณฑลที่ยากลำบากขัดสนสิ่งเหล่านี้ ขอให้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสภาพระสังฆราชกับผู้สานงานต่อจากนักบุญเปโตร (หมายถึงพระสันตะปาปา) เพราะในบางส่วนของโลก มีการแตกความสามัคคีกันอย่างแพร่หลาย ปัญหาจะเด่นชัดเมื่อถึงคราวต้องร่วมกันเตรียมแผนงานอภิบาลและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

Read More: Vatican Insider

Comments