โป๊ปฟรังซิส: "เราพบพระเยซูได้โดยผ่านทางการรำพึง อ่านพระวาจา และการกระทำ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงแบ่งปัน เราสามารถพบพระเยซูและฟังพระวาจาของพระองค์ โดยผ่านทางการรำพึงไม้กางเขน เครื่องหมายที่เด่นชัดถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ พร้อมกันนี้ เราต้องเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าด้วยการแสดงออกผ่านทางกิริยาแห่งความสุภาพเรียบง่าย
ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนากว่า 50,000 คน พระวรสารประจำวันอาทิตย์ที่ 5 ในเทศกาลมหาพรต กลุ่มชาวกรีกไปที่กรุงเยรูซาเล็มและบอกกับ ฟิลิปว่า "ต้องการจะเห็นพระเยซู" (จอห์น 12:20-33)

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "มีคนจำนวนมากในกรุงเยรูซาเล็ม รวมถึงพวกมหาสมณะ ผู้นำทางการเมือง เช่นเดียวกับคนทั่วไปที่เป็นเหมือนชาวกรีก นั่นคือ พวกเขาอยากรู้จักพระเยซูและเรียนรู้ชีวิตของพระองค์

"คำว่า 'เราต้องการเห็นพระเยซู' มีหลายคนในกลุ่มพวกเราที่อยากจะเห็นพระองค์เหมือนกัน คนเหล่านี้คือการที่กำลังแสวงหาสาระการให้ของชีวิต สำหรับพวกเขาแล้ว มันมี 3 สิ่งที่เราสามารถมอบให้กับพวกเขาเหล่านี้ ได้แก่ พระวรสาร ไม้กางเขน และการเป็นประจักษ์พยานของพวกเรา

"พระวรสารวันนี้ พวกเราสามารถพบพระเยซูและฟังพระวาจาของพระองค์ โดยผ่านทางไม้กางเขนเครื่องหมายที่สัมผัสได้อย่างชัดแจ้งถึงความรักของพระองค์เพื่อเรา พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยเรา ส่วนการเป็นประจักษ์พยานถึงคริสตศาสนา พวกเราสามารถแสดงออกถึงกิริยาท่าทางแบบเรียบง่ายถึงความเมตตาแบบพี่น้องกัน" พระสันตะปาปาทรงแบ่งปัน

หลังการภาวนาจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณชาวเมืองนาโปลีที่ให้การต้อนรับพระองค์อย่างอบอุ่น ระหว่างการเสด็จไปอภิบาลเมื่อวานนี้ พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวถึง "วันน้ำสากล" (World Water Day) พร้อมขอร้องทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของน้ำในการหล่อเลี้ยงมนุษยชาติ

ตอนท้าย พระสันตะปาปายังแจ้งให้สัตบุรุษทราบว่า จะมีการแจกพระวรสารเล่มเล็ก จำนวน 50,000 เล่มให้กับทุกคนที่มาร่วมภาวนาด้วย โดยคนแจกจะเป็น "ผู้ไร้ที่อยู่" ที่อาศัยรอบๆ มหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

Read More: Vatican Radio

Comments