โป๊ปฟรังซิสประกาศเปิด "ปียูบิลีแห่งเมตตาธรรม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประกาศเปิดปี "ปียูบิลีแห่งเมตตาธรรม" (A Jubilee Holy Year of Mercy) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2015 - 20 พฤศจิกายน 2016 พร้อมกันนี้ ทรงสอน อย่ากลัวที่จะไปรับศีลอภัยบาป พระเยซูทรงเคียงข้างเราเสมอเวลาที่เราสำนึกผิดและขอการอภัยโทษจากพระเจ้า

ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการโปรดศีลอภัยบาปในงาน "24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า" ภายในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน พร้อมกันนี้ พระองค์ทรงประกาศให้วันที่ 8 ธันวาคม 2015 - 20 พฤศจิกายน 2016 เป็น "ปียูบิลีแห่งเมตตาธรรม" (A Jubilee Holy Year of Mercy) ด้วย โดยปีศักดิ์สิทธิ์แห่งพระเมตตาจะจัดภายใต้หัวข้อ "จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด" (ลูกา 6:36)

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า "พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความเมตตา พระเมตตาของพระเจ้ามีอย่างล้นเหลือให้กับทุกคนที่กลับมาหาพระองค์ด้วยใจจริง นักบุญเปาโลเตือนใจเราว่า พระเจ้าไม่เคยเลิกที่จะแสดงถึงความอุดอมแห่งพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อชนทุกยุคสมัย การแปรเปลี่ยนของหัวใจเราจะนำเราไปสู่การยอมรับบาปของเราและนี่คือของขวัญจากพระเจ้า นี่คือผลงานของพระองค์

"จงอย่ากลัวที่จะเดินไปรับศีลอภัยบาป พระเจ้าทรงรอต้อนรับท่าน และท่านจะได้รู้จักพระนามของพระองค์ เวลาที่พวกท่านไปรับศีลอภัยบาป พวกท่านไม่ต้องพาทนายไปแก้ต่างในบาปที่ทำ เพราะท่านมีผู้ปกป้องอยู่แล้วก็คือพระเยซูนั่นเอง พระเจ้าทรงลบล้างบาปของเรา และพระองค์ทรงไม่จดจำบาปผิดเหล่านั้น ถ้าเราสำนึกและกลับใจด้วยใจจริง ฉะนั้น ไม่มีใครที่ไม่ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้า พระศาสนจักรเปิดประตูต้อนรับทุกคน ไม่มีใครที่ถูกปฏิเสธ นี่คือประตูที่เปิดต้อนรับทุกคนที่ต้องการจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า

"พี่น้องที่รัก พ่อคิดอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรที่พระศาสนจักรจะทำพันธกิจของตนให้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงการเป็นประจักษ์พยานต่อความเมตตา นี่คือการจาริกที่เริ่มต้นด้วยการกลับใจของจิตวิญญาณ ด้วยเหตุนี้ พ่อได้ตัดสินใจที่จะเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ในวาระพิเศษเพื่อให้ความเมตตาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง นี่จะเป็นปียูบิลีแห่งเมตตาธรรม พวกเราต้องการที่จะดำเนินชีวิตในปีศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในแสงสว่างของพระวาจาของพระเจ้า ที่ตรัสไว้ว่า 'จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด' (ลูกา 6:36)

"ปีศักดิ์สิทธิ์นี้จะเริ่มขึ้นในวันสมโภชแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล (8 ธันวาคม 2015) และจะไปสิ้นสุดในวันสมโภชพระคริสตเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2016 พ่อไว้วางใจให้สมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดงานนี้ นี่คือก้าวใหม่ในการจาริกของพระศาสนจักรบนพันธกิจของตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อนำทุกคนไปพบกับพระวรสารแห่งความเมตตา" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

อนึ่ง พระสันตะปาปาองค์สุดท้ายที่เปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ก็คือ สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ผู้เปิดปีปีติมหาการุญ ค.ศ.2000

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาโปรดศีลอภัยบาปในงาน 24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า

Read More: Vatican Radio

Comments