โป๊ปฟรังซิส: "เลิกนินทาและหันมาสวดให้การประชุมสมัชชาพระสังฆราชจะดีกว่า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องคริสตชน เลิกซุบซิบนินทา และหันมาสวดภาวนาเพื่อการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซีน็อต) หัวข้อครอบครัว ซึ่งจะจัดในเดือนตุลาคมนี้จะดีกว่า เพราะทุกคนไล่ตั้งแต่พระสันตะปาปาจนถึงฆราวาส ทุกคนถูกเรียกร้องให้สวดภาวนา ทรงสอน พระศาสนจักรอุทิศตนเพื่ออภิบาลครอบครัว สายใยระหว่างพระศาสนจักรและครอบครัวคือความศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถแยกจากกันได้ช่วงสายวันพุธที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาพบปะและเทศน์สอนสัตบุรุษกว่า 40,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก โดยก่อนที่พระสันตะปาปาจะออกมาพบปะสัตบุรุษ พระองค์ได้ไปพบกับผู้ป่วยและผู้พิการในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกันด้วย

สำหรับบทสอนในวันนี้ซึ่งตรงกับวันสมโภชแม่พระรับจากเทวดากาเบรียล (ชื่อใหม่คือ "สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์") พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนหยุดสงบนิ่งสักครู่ เพื่อรำพึงถึงธรรมล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่นี้ จากนั้น พระองค์ตรัสว่า "การแจ้งสารของอัครเทวดากาเบรียลเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมล้ำลึกแห่งการรับสภาพมนุษย์ นี่คือการเริ่มต้นของครอบครัวที่แท้จริง ตอนที่เราสวดบทวันทามารีอาเมื่อครู่นี้ เป็นวิธีการที่เรารำพึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษยชาติ

"วันที่ 25 มีนาคมในหลายๆ ประเทศ ยังเป็นวันเพื่อชีวิต (Day for Life) และนี่ยังเป็นวันครบรอบ 20 ปีที่นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 ออกสมณสาสน์ "ข่าวดีเรื่องชีวิตมนุษย์" (Evangelium Vitae - ออกวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ.1995) พ่อจึงอยากให้ครอบครัวต่างๆ นำคำสอนจากสมณสาสน์นี้เป็นศูนย์กลางของครอบครัว เพราะถ้อยคำต่างๆ ที่พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ระบุในสมณสาสน์นี้ เตือนใจเราว่า คู่สมรสได้รับพระพรจากพระเจ้านับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เขาทั้งสองได้สร้างครอบครัวแห่งความรักและชีวิต และคู่สมรสคริสตชนก็เปิดตัวเองเพื่อรับบุตรที่เป็นพระพรจากพระเจ้า

"พระศาสนจักรก็เช่นกัน วันสมโภชแม่พระรับจากเทวดากาเบรียลยังเป็นวันที่เราอุทิศตนให้กับการดูแลอภิบาลครอบครัวซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า สายใยระหว่างพระศาสนจักรและครอบครัวคือความศักดิ์สิทธิ์และไม่สามารถทำให้แยกจากกันได้ พระศาสนจักรไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวต่างๆ แม้พวกเขาจะอ่อนแอและบาดเจ็บจากแผลต่างๆ แต่พระศาสนจักรยังคงแสวงหาการเยียวยาพวกเขาเสมอ

"เพื่อให้พันธกิจนี้สำเร็จลุล่วงไป คำภาวนาจึงสำคัญมากๆ คำภาวนาที่เต็มไปด้วยความรักเพื่อครอบครัวและเพื่อชีวิต ด้วยเหตุนี้ พ่อจึงอยากเชิญชวนทุกคนภาวนาเพื่อการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ในหัวข้อครอบครัว ซึ่งจะจัดในเดือนตุลาคมนี้ ... ทุกคน ไล่ตั้งแต่พระสันตะปาปาไปจนถึงบรรดาฆราวาส เราทุกคนถูกเรียกร้องให้สวดภาวนาเพื่อการประชุมสมัชชาพระสังฆราช คำภาวนาจำเป็นอย่างยิ่ง  พ่อย้ำนะ! คำภาวนาสำคัญมากๆ และขอร้องเถอะว่า เลิกซุบซิบนินทา แต่จงสวดภาวนาเพื่อการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก" พระสันตะปาปา ตรัสในช่วงท้าย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Comments