โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหลอกพระเยซูด้วยการเป็นคนหน้าซื่อใจคดที่ชอบตี 2 หน้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือน คริสตชนอย่าหลอกพระเยซูด้วยการทำตัวเป็นพวกหน้าซื่อใจคด ซึ่งชอบตีสองหน้าว่าด้านหนึ่งเป็นนักบุญ แต่อีกด้านทำตัวไม่เชื่อพระเจ้า ทรงชี้ ถ้าเราสำนึกอย่างจริงใจว่าเราเป็นคนบาป เราก็ไม่ต้องกลัวแต่อย่างใด
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปอภิบาลและถวายมิสซาที่วัดซานตา มารีอา มาเดร เดล เรเด็นตอเร่ (วัดมารดาพระผู้ไถ่) กรุงโรม ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างคับคั่ง

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนว่า "พวกเราไม่สามารถหลอกพระเยซู ด้วยการทำตัวเหมือนเป็นนักบุญในเวลาที่เราอยู่รอบๆ วัด แต่ในความเป็นจริง กลับดำเนินชีวิตประจำวันเหมือนพวกไม่เชื่อในพระเจ้า พระเยซูทรงรู้ดีถึงจิตใจของเรา พวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่า พระเยซูทรงเรียกชื่อคนที่ตีสองหน้าแบบนี้ว่าพวกหน้าซื่อใจคด! พระเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นคนบาป แต่ถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป พวกเราก็ไม่ต้องกลัวแต่อย่างใด

"พระวรสารวันนี้ที่พระเยซูทรงชำระพระวิหารให้สะอาดจากการค้าขาย เมื่อเรามองมายังจิตใจของเรา เราจะพบว่ามันมีบาปมากมายในใจของเรา บาปแห่งความเห็นแก่ตัวและบาปขี้อิจฉาริษยา พวกเราต้องเปิดใจหาพระเยซู และวอนขอพระองค์ได้โปรดชำระจิตใจของเราให้สะอาดด้วย แม้พระเยซูจะไม่ได้ชำระจิตใจของเราให้สะอาดด้วยแส้(เหมือนที่ขับไล่พวกพ่อค้า) แต่พระองค์ทรงชำระพระวิหารซึ่งก็คือจิตใจของเราด้วยความเมตตา

"ขอให้เราเปิดใจให้กับพระเมตตาของพระเยซู ถ้าเราเปิดใจให้พระเมตตาของพระองค์ พระเยซูจะทรงชำระจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้สะอาด" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำทุกคน

ทั้งนี้ ก่อนมิสซาจะเริ่มต้น พระสันตะปาปาทรงไปพบกับสัตบุรุษที่ประจำวันนี้ พระองค์ได้พบกับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเยาวชน นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังโปรดศีลอภัยบาปให้สัตบุรุษอีกด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซาที่วัดซานตา มารีอา มาเดร เดล เรเด็นตอเร่

Read More: Vatican Radio

Comments