โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องเป็นปากเสียงให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในสังคม”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำกลุ่มจอห์น ที่ 23 เราต้องละทิ้งความต้องการส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ที่สำคัญ เราต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคม ทรงชี้ กลุ่มนี้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพราะพระญาณสอดส่องของพระเจ้าทรงทำงาน

 

ช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ “กลุ่มจอห์น ที่ 23” ซึ่งเป็นกลุ่มฆราวาสที่ได้รับการรับรองจากพระศาสนจักร ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยกลุ่มดังกล่าว ก่อตั้งเมื่อค.ศ.1968 โดย คุณพ่อโอเรสเต้ เบนซี่ สงฆ์จากสังฆมณฑลริมินี่ จุดประสงค์ของกลุ่มนี้คือเพื่ออุทิศตนช่วยเหลือเยาวชนวัยรุ่น ตามแนวคิด “พบกับพระคริสตเจ้าแบบเพื่อนฝูง” นอกจากนี้ กลุ่มนี้ยังเน้นการอภิบาลผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ถูดทอดทิ้งด้วย

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับสมาชิกกลุ่มดังกล่าวกว่า 8,000 คนว่า “พระญาณสอดส่องของพระเจ้าทรงช่วยให้กิจการของพวกท่านเจริญเติบโต และพิสูจน์ถึงความสามารถแห่งพระพรอันหลากหลายที่มีอยู่ในตัวคุณพ่อโอเรสเต้ เบนซี่ ผู้ก่อตั้งกลุ่มของท่าน ก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวเอง ท่านต้องคุกเข่ารับใช้คนอื่นก่อน นอกจากนี้ ศูนย์กลางของคำภาวนาต่อชีวิตการรับใช้แบบคริสตชน ก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตหมู่คณะของท่านนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นพันธกิจด้วย

“ความรักต่อผู้ยากไร้ ต้องเรียกร้องตัวท่านเองให้ละทิ้งความต้องการต่างๆ และยังต้องนำพากลุ่มให้อุทิศตนในการสร้างโลกให้เปี่ยมด้วยความยุติธรรมยิ่งขึ้น เราต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสังคม กระแสเรียกนี้จะเกิดได้ก็ด้วยการภาวนาและรำพึงไตร่ตรอง ดำเนินชีวิตกับผู้ยากไร้ นบนอบ และปฏิบัติตามคำสอนของพระวรสาร” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

อนึ่ง กลุ่มจอห์น ที่ 23 ได้รับการรับรองสถานะจากพระศาสนจักรในค.ศ.1998 ปัจจุบัน กลุ่มนี้ทำงานอยู่ใน 34 ประเทศทั่วโลก

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับกลุ่มจอห์น ที่ 23

Comments