โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องปลอบโยนผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากความอยุติธรรม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน เราต้องรู้จักปลอบโยนพี่น้องที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากความไม่ยุติธรรมต่างๆ รวมถึงต้องช่วยเหลือคนที่ตกเป็นทาสของจิตตารมย์ทางโลก ทรงย้ำ พระเจ้าไม่จดจำบาปผิดของเรา ถ้าเราวางใจในพระองค์ด้วยความสุภาพถ่อมตน


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาอย่างล้นหลามกว่า 90,000 คน ในส่วนการเทศน์สอนประจำวันนี้ พระสันตะปาปาทรงย้ำว่า เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นช่วงเวลาพิเศษที่กระตุ้นเราให้มีความหวังเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสตเจ้า

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ในบทอ่านแรกจากหนังสืออิสยาห์ พระเจ้าตรัสว่า ‘จงปลอบโยน จงปลอบโยนประชากรของเราเถิด’ บทอ่านวันนี้เป็นเรื่องของความชื่นชมยินดีที่ได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสและการได้รับความรอด นี่คือช่วงเวลาของการมองไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในอนาคต

“ประกาศกอิสยาห์กล่าวกับประชาชนเหล่านั้นว่า ช่วงเวลาของการปลอบโยนมาถึงแล้ว ความเศร้าโศกและความกลัวแผ้วทางให้กับความชื่นชมยินดี เพราะพระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์เข้าสู่หนทางของการเป็นอิสระจากการเป็นทาสและนำพวกเขาให้ได้รับความรอด

“อย่างไรก็ตาม พวกเราไม่สามารถเป็นผู้นำสารแห่งการปลอบโยนของพระเจ้าได้ ถ้าหากเราไม่ได้สัมผัสกับความชื่นชมยินดีจากการได้รับการปลอบโยนและได้รับความรักจากพระองค์

“ในหลายๆ สถานการณ์ ได้เรียกร้องการเป็นประจักษ์พยานถึงการปลอบโยนจากพวกเรา พ่อกำลังคิดถึงผู้ที่กำลังถูกกดขี่ข่มเหงด้วยความทุกข์ทรมาน, ความไม่ยุติธรรม และการเบียดเบียน รวมทั้ง คิดถึงคนที่ตกเป็นทาสของเงิน, อำนาจ, ความสำเร็จ และตกเป็นเหยื่อของจิตตารมย์ทางโลก พวกเราทุกคนถูกเรียกมาให้ปลอบโยนพี่น้องเหล่านี้ เราต้องเป็นประจักษ์พยานให้พวกเขาเห็นว่า เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถกำจัดต้นเหตุของเรื่องราวเหล่านี้ได้

“ประกาศกอิสยาห์ยังได้พูดกับหัวใจของเราทุกคนว่า พระเจ้าทรงไม่จดจำบาปผิดของเราและทรงปลอบโยนเรา ถ้าหากว่า เราวางใจในพระองค์ด้วยความสุภาพและมีใจที่สำนึกผิด” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments