โป๊ปฟรังซิส: “อย่าดูถูกเมืองเล็กๆ เมืองชายขอบของสังคมว่าเป็นพื้นที่ไม่สำคัญ”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสอน อย่าดูถูกเมืองเล็กๆ เมืองชายขอบของประเทศว่าเป็นพื้นที่ไม่สำคัญ เพราะพระเยซูยังเลือกมาบังเกิดในเมืองเล็กๆ ที่ไม่มีคนสนใจและยังเป็นเมืองชายขอบของอาณาจักรโรมันด้วย พร้อมกันนี้ ทรงเชิญทุกคนภาวนาให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุจับตัวประกันที่ซิดนีย์ รวมถึงเด็กนักเรียนที่ถูกกลุ่มตอลิบานสังหารที่ปากีสถานด้วย

ช่วงสายวันพุธที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกมาเทศน์สอนและพบปะสัตบุรุษกว่า 45,000 คนในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ เป็นโอกาสพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสมภพของพระสันตะปาปาครบ 78 ชันษาด้วย อย่างไรก็ตาม พระสันตะปาปาไม่ทรงกล่าวถึงวันคล้ายวันสมภพของพระองค์แต่อย่างใด แม้สัตบุรุษจะนำ “เค้กและปักเทียนวันเกิด” มาให้พระองค์เป่า รวมถึงนำลูกโป่งพร้อมข้อความสุขสันต์วันคล้ายวันสมภพมาถวายพระพรก็ตาม

สำหรับบทเทศน์สอนประจำสัปดาห์นี้ พระสันตะปาปายังคงเน้นที่หัวข้อ “ครอบครัว” ทั้งนี้ เพื่อเตรียมจิตใจคาทอลิกทุกคนสู่การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว ในเดือนตุลาคม 2015

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ครอบครัวคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่มอบให้โลก นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นสร้างโลก เมื่อพระเจ้าทรงมอบความวางใจในอาดัมและเอวาให้สร้างครอบครัวให้บังเกิดผล มีลูกดกทวีสืบไป ครอบครัวคือของขวัญที่พระเยซูทรงกล่าวยืนยันและตีตราประทับ(ความสำคัญ)ลงในพระวรสาร

“คริสต์มาสนำความสว่างยิ่งมาให้กับธรรมล้ำลึกนี้(เรื่องครอบครัว) การมารับสภาพมนุษย์ของพระบุตรของพระเจ้า ได้เปิดบทใหม่ให้กับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ การเริ่มต้นใหม่นี้ได้เริ่มต้นภายในครอบครัวเล็กๆ ที่เมืองนาซาเร็ธ พระบุตรของพระเจ้าทรงเลือกมาบังเกิดในครอบครัวมนุษย์ มาบังเกิดในเมืองชายขอบของอาณาจักรโรมัน พระบุตรของพระเจ้าไม่ได้เลือกมาบังเกิดที่กรุงโรม ไม่ได้เลือกเกิดในเมืองยิ่งใหญ่ แต่ทรงเลือกเมืองที่ไม่มีใครเห็น(คุณค่า) เป็นเมืองชายขอบ ตามที่อธิบายในพระวรสารว่า ‘จะมีของดีมาจากนาซาเร็ธได้หรือ’ (จอห์น 1:46)

“บางที ในหลายภาคส่วนของโลก พวกเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน พวกเราใช้ภาษาแบบนี้เมื่อเราได้ยินการพูดถึงพื้นที่ชายขอบในบ้านเมืองของเรา พระเยซูประทับอยู่ในเมืองชายขอบมานานกว่า 30 ปีตามที่กล่าวไว้ในพระวรสารของนักบุญลูกา (2:51-52) ช่วงดังกล่าวไม่มีการกล่าวถึงการทำอัศจรรย์หรือการเทศนาสั่งสอน แต่เป็นเรื่องชีวิตครอบครัวตามปกติ
“ครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัวต้องมีที่ว่างให้กับพระเยซูในบ้านของตน แม้ในพื้นที่ชายขอบของโลก พระบุตรของพระเจ้ายังเสด็จมาประทับอยู่กับเราแบบเงียบๆ และนำความรอดมาให้กับโลก” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนภาวนาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุจับตัวประกันที่นครซิดนี่ย์ ประเทศออสเตรเลีย รวมถึงเด็กนักเรียนในเมืองเปชาวาร์ ประเทศปากีสถาน ที่เสียชีวิตจากการถูกกลุ่มตอลิบานบุกสังหารที่โรงเรียน โดยพระสันตะปาปาทรงหวังว่า พระเจ้าจะทำให้ผู้ก่อการร้ายกลับใจและสำนึกผิดด้วยที่ฆ่าเด็กๆ อย่างโหดเหี้ยม นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังเชิญทุกคนภาวนาเพื่อการเตรียมงานประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก เรื่องครอบครัว ในเดือนตุลาคม 2015 ด้วย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican RadioComments