โป๊ปฟรังซิส: "นักเทวศาสตร์ต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความถ่อมตน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ นักเทวศาสตร์คือผู้มีความเชื่อในพระเจ้าและฟังพระวาจาของพระเจ้าอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือ นักเทวศาสตร์ต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยความสุภาพถ่อมตน เพื่อจะได้รู้ว่า พระจิตตรัสอะไรกับเรา พร้อมกันนี้ ทรงดีใจที่คณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติมีสตรีร่วมเป็นสมาชิกด้วย ช่วงสายวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสเริ่มต้นวาระ 5 ปีของการทำหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ พระสันตะปาปา ตรัสให้ข้อคิดกับสมาชิกทุกคนว่า "เหนือสิ่งอืนใด นักเทวศาสตร์คือผู้มีความเชื่อในพระเจ้าซึ่งได้ฟังพระวาจาของพระองค์ แต่นักเทวศาสตร์ต้องฟังด้วยความถ่อมตน ทั้งนี้ เพื่อจะได้รู้ว่าพระจิตตรัสสิ่งใดกับพระศาสนจักรผ่านทางการอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายของความเชื่อทรงชีวิตของพระศาสนจักร

"มันสำคัญมากนะที่มีสตรีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการเทวศาสตร์นานาชาติ … พ่อจึงอยากเชิญชวนทุกคนใช้ประโยชน์ให้บังเกิดผลสูงสุดจากการที่มีสตรีเป็นสมาชิก นักเทวศาสตร์สตรีสามารถที่จะช่วยให้เราเข้าถึงภาพลักษณ์ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแห่งธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าที่เราหยั่งรู้ไม่ถึงก็ได้" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำกับทุกคน

Read More: Vatican Radio

Comments