โป๊ปฟรังซิส: “ขอแม่พระช่วยสอนเราให้เป็นคนถ่อมตนและเป็นผู้ให้เสมอ”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงวอนขอแม่พระช่วยสอนคาทอลิกให้เป็นคนสุภาพถ่อมตน กล้าสวนกระแสโลก พร้อมเป็นผู้ให้และพร้อมรับฟังคนอื่นเสมอ โดยทรงกล่าวเรื่องนี้ระหว่างถวายพวงมาลาแด่อนุสาวรีย์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล 


ช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปภาวนาถวายเกียรติแด่อนุสาวรีย์แม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ซึ่งตั้งอยู่ที่บันไดสเปน ใจกกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยพิธีภาวนาและวางพวงมาลานี้ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาต่อเนื่องทุกปี

รูปปั้นแม่พระปฏิสนธินิรมลนี้ ตั้งอยู่บนเสาโรมันโบราณที่มีความสูง 12 เมตร รูปดังกล่าวถูกนำมาตั้งไว้ที่นี่ในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1857 หลังจากสมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 9 ทรงประกาศข้อความเชื่อเกี่ยวกับแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล ซึ่งระบุว่า แม่พระทรงเป็นมนุษย์คนเดียวที่เกิดมาโดยไม่มีบาปกำเนิด ส่วนประเพณีที่พระสันตะปาปาต้องมาถวายพวงมาลาที่นี่ สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอ ที่ 12 ทรงเป็นผู้ริเริ่มเป็นพระองค์แรก

สำหรับการแบ่งปันข้อคิดที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสก่อนจะถวายพวงมาลาแด่แม่พระ พระองค์ตรัสว่า “ในโอกาสที่เรากำลังเข้าสู่วันคริสต์มาส ขอแม่พระสอนเราให้กล้าเดินสวนกระแส, ออกจากตัวเอง, เป็นคนสุภาพถ่อมตนและเป็นผู้ให้, พร้อมรับฟังและสงบนิ่ง, กล้าออกจากตัวเอง, มีพื้นที่ให้กับความงดงามของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความชื่นชมยินดี”

หลังการถวายพวงมาลาแด่แม่พระ พระสันตะปาปาทรงทักทายบรรดาผู้สูงอายุ, ผู้พิการ และเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง และเป็นเวลานานเกือบๆ ชั่วโมงด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments