โป๊ปฟรังซิส: “หมอคาทอลิกอย่าสงสารคนไข้แบบผิดๆ”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องบรรดาแพทย์คาทอลิก อย่าเกิดความรู้สึกสงสารแบบผิดๆ ต่อผู้ป่วย อาทิ การส่งเสริมการทำแท้ง การการุณยฆาต และการส่งเสริมให้มีการปฏิสนธินอกร่างกาย ทรงชี้ การมีลูกคือของขวัญจากพระเจ้า ดังนั้น มันไม่ใช่ “สิทธิ” ของเราที่จะไป “ผลิตเด็ก” ด้วยการปฏิสนธินอกร่างกาย ทรงย้ำ ความสงสารที่แพทย์มีให้ผู้ป่วย ต้องเป็นแบบเดินร่วมทางไปกับพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาแพทย์คาทอลิกที่มาเข้าเฝ้าพร้อมครอบครัว ภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงขอร้องพวกเขาให้ต่อต้าน “ความรู้สึกสงสารคนอื่นแบบผิดๆ” อาทิ การการุณยฆาต แต่จงเป็นประจักษ์พยานถึงพระเจ้าทั้งทางวาจาและการกระทำ เพื่อยืนยันว่า ชีวิตมนุษย์คือความศักดิ์สิทธิ์ มีคุณค่า และต้องไม่ถูกทำร้าย

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ความซื่อสัตย์ต่อพระวรสารแห่งชีวิตและเคารพต่อชีวิตซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้า  บางครั้ง เรียกร้องทางเลือกที่เปี่ยมด้วยความกล้าที่จะสวนกระแสโลก เฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่อาจจะต้องปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ขัดต่อมโนธรรม

“บางครั้ง ความคิดที่โดดเด่นจะชี้แนะความรู้สึกสงสารคนอื่นแบบผิดๆ อาทิ การช่วยสตรีในการส่งเสริมให้ทำแท้ง, การการุณยฆาต, การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที่จะผลิตเด็ก (เด็กหลอดแก้ว ซึ่งหมายถึงการปฏิสนธินอกร่างกาย) และการพิจารณาว่าการมีลูกคือสิทธิ แทนที่จะคิดว่าลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้า หรือการใช้ชีวิตมนุษย์มาเป็นหนูทดลองก็ตาม

“ความรู้สึกสงสารตามพระวรสารคือการร่วมทางไปกับเขาในช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งก็คือ ความรู้สึกสงสารจากชาวสะมาเรียผู้ใจดีที่เห็นและสงสาร จนนำไปสู่การช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม

“ชีวิตมนุษย์คือความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยคุณภาพเสมอ ไม่มีชีวิตมนุษย์คนไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าชีวิตเพื่อนมนุษย์คนอื่น ไม่มีชีวิตมนุษย์คนไหนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพมากกว่าชีวิตเพื่อนมนุษย์คนอื่น

“สิ่งที่ผิดปกติในทุกวันนี้ ก็คือ มีการพัฒนาทางเลือกมากมายในการรักษา แต่ความสามารถในการดูแลผู้คนกลับลดลง เฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลคนที่อ่อนแอ คนป่วย คนชรา เด็ก และผู้พิการ ... ดังนั้น พึงระวังไว้ว่า การทดลองและการเล่นกับชีวิตถือเป็นบาปต่อพระเจ้าพระผู้สร้าง สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์คิดว่า มันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของตนที่จะผลิตเด็ก มากกว่าจะมองว่านี่คือของขวัญจากพระเจ้า เรื่องนี้ยังรวมไปถึงเรื่องการุณยฆาตด้วยนะ

“จงใส่ใจกับชีวิตมนุษย์ เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก กล่าวคือ จงดูแลเอาใจใส่คนป่วย คนชรา สิ่งนี้ล้วนเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับพันธกิจของพระศาสนจักร” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio


Comments