โป๊ปฟรังซิส: “ได้โปรดช่วยกันเอาใจใส่ผู้อดอยากหิวโหยด้วย”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงขอร้องนานาชาติใส่ใจต่อผู้อดอยากหิวโหยอย่างจริงจัง เพราะขณะที่โลกกำลังเรียกร้องสิทธิต่างๆ มากมาย แต่ผู้อดอยากหิวโหยก็มีสิทธิที่เราควรเอาใจใส่พวกเขาเช่นเดียวกัน 


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงโรม เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ โดยงานนี้ สมเด็จพระราชินี เลติเซีย แห่งสเปน ทรงเข้าร่วมการประชุมด้วย ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับที่ประชุม พระองค์ทรงย้ำว่า ขณะที่มนุษย์กำลังแสวงหาสิทธิใหม่ๆ มันยังมีคนที่อดอยากที่เรียกร้องสิทธิในการตระหนักว่า พวกเขาก็เป็นพลเมืองที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ข้าพเจ้าอยากกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าขอเรียกว่า ‘กำไรต้องมาก่อน’ สิ่งนี้เป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะขาดสารอาหาร

“ข้าพเจ้ายังขอกล่าวถึงประเด็นเรื่องสิทธิต่างๆ ขณะที่เราพูดถึงสิทธิใหม่ๆ คนอดอยากยังคงอยู่ตามท้องถนน และวอนขอว่า ได้โปรดตระหนักว่าพวกเขาเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่ควรได้รับอาหารเพื่อสุขภาพ

“ข้าพเจ้ายังขอกล่าวย้ำเกี่ยวกับแผนพัฒนาและพันธกิจของหน่วยงานสากลว่า ต้องพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเคารต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ในกรณีนี้ หมายถึง สิทธิของผู้อดอยากทุกคน

“ข้าพเจ้าขอเรียกร้องหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสากล ได้ใช้ภาษาแห่งหัวใจมนุษย์และบำรุงเลี้ยงคุณค่าของความยุติธรรม สันติ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความรัก ด้วยจิตแห่งการเสวนาและรับฟังกันและกันด้วย” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จไปกล่าวสุนทรพจน์ที่สำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

Read More: Vatican Radio



Comments