โป๊ปฟรังซิส: “คริสตชนทุกคนมีกระแสเรียกของการเป็นธรรมทูต”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ คริสตชนทุกคนมีกระแสเรียกของการเป็นธรรมทูต เพราะการเป็นธรรมทูตไม่ใช่เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น ทรงหวังเห็นคริสตชนก้าวออกจากตัวเองไปพบคนชายขอบของสังคม เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงปฏิบัติตนให้เห็นเป็นแบบอย่างช่วงสายวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกสภาธรรมทูตแพร่ธรรมของอิตาลีกว่า 700 คน ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นกับพวกเขาว่า คริสตชนทุกคนถูกเรียกให้มาเป็นธรรมทูตและก้าวออกไปประกาศพระวรสาร

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “คนทุกรุ่นทุกสมัยต่างถูกเรียกให้มาเป็นธรรมทูต พระศาสนจักรถูกเรียกให้ก้าวออกไปและนำพระวรสารไปประกาศให้กับทุกชนชาติ โดยไม่มีการแบ่งแยก

“พ่ออยากขอร้องคริสตชนทุกคนให้ก้าวออกไปและอย่านิ่งเฉยทำเป็นไม่สนใจต่อความยากจน, สงคราม, ความรุนแรงในบ้านเมือง, การทอดทิ้งคนชรา, คนตกทุกข์ได้ยาก และระยะห่างที่เราทิ้งสร้างไว้ต่อผู้ต่ำต้อยท่ามกลางเรา

“คริสตชนต้องเป็นคนงานเพื่อสันติภาพ ซึ่งสันตินี้พระเจ้าทรงมอบให้เราในแต่ละวัน และโลกก็ต้องการสันติภาพนี้อย่างมากด้วย

“กระแสเรียกคริสตชนให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความหวังนั้น ก็คือ ธรรมทูตต้องไม่ละทิ้งความฝันแห่งสันติ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ในความยากลำบากและการถูกเบียดเบียนข่มเหงก็ตาม
“พระศาสนจักรที่ก้าวออกจากตัวเอง หมายถึงพระศาสนจักรที่เอาชนะการประจญล่อลวงให้พูดถึงแต่ตัวเองและการประจญล่อลวงให้หลงลืมคนอีกมากที่เฝ้ารอคำพูดแห่งความเมตตา การบรรเทาใจ และความหวังจากพวกเรา

“พ่อขอเรียกร้องคริสตชนให้ก้าวออกไปยังพื้นที่ชายขอบ(ของสังคม) เหมือนที่พระเยซูทรงทำให้เห็นด้วยการออกไปหาคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ห่างจากศูนย์กลางของอำนาจพวกโรมัน พระเยซูทรงพบคนยากไร้ คนป่วย คนที่ถูกผีเข้า คนบาป และโสเภณี คนที่อยู่รอบๆ พระองค์ก็คือพวกศิษย์กลุ่มเล็กๆ และสตรีบางคนที่ฟังคำสอนและรับใช้พระองค์

“คำพูดของพระเยซูคือการเริ่มต้นของจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ การเริ่มต้นของการปฏิวัติจิตวิญญาณและมนุษยชาติ นั่นคือ ข่าวดีของพระเจ้า ผู้ทรงสิ้นพระชนม์และกลับคืนชีพเพื่อเรา

“พันธกิจของการนำข่าวดีแห่งพระวรสารไปมอบให้กับโลก ได้รับการทำให้สำเร็จไปด้วยคริสตชนทุกคน ไม่ใช่คริสตชนบางกลุ่ม” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบสมาชิกสภาธรรมทูตแพร่ธรรมของอิตาลี

Read More: Vatican Radio

Comments