โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเน้นผลกำไรจนมองข้ามความเป็นมนุษย์”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเน้นย้ำบรรดานักบัญชี อย่ามุ่งเน้นผลกำไรจนมองข้ามความเป็นมนุษย์ เพราะเมื่อเราบูชาผลกำไรจนเกินเลย ผลที่ตามมาคือเราจะไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมันยังทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราด้วย อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังได้ยกย่องเศรษฐกิจและการเงินว่าเป็นมิติสำคัญของมนุษย์ ที่จะทำให้เราได้เกิดความร่วมมือและพบปะกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้สังคมช่วงสายวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดานักบัญชีที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยพวกเขามาเข้าเฝ้าหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภานักบัญชีสากล ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า “จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์จากอาชีพการงานของพวกท่าน พวกท่านคงทราบดีถึงสภาพความเป็นจริงที่ว่า อาชีพของคนจำนวนมากกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงมาก บางคนต้องตกงาน หลายๆ ครอบครัวต้องรับภาระหนักจากผลที่ตามมา และเยาวชนหลายคนก็ยังคงเฝ้าหางานแรกในชีวิต

“มันมีการประจญในยุคนี้ที่ล่อลวงให้หลายคนสนใจแต่ผลประโยชน์ส่วนตนก่อนจะสนใจเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวม พวกเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ทำงานในสายเศรษฐกิจและการเงิน จะต้องมีบทบาทสำคัญและเป็นบทบาทที่ช่วยพัฒนาสังคม คนในสายงานนี้จะต้องนำพละกำลังจากการสวดภาวนาและจากพระวาจาของพระเจ้ามาใช้ เพื่อที่ว่า จะได้ทำหน้าที่ของตนอย่างดี และสามารถออกไปช่วยเหลือคนอื่นๆที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก

“เศรษฐกิจและการเงินคือมิติสำคัญของกิจกรรมของมนุษย์ และสามารถเป็นโอกาสที่ทำให้ได้พบปะกัน ได้เสวนากัน ได้เกิดความร่วมมือกัน ได้ตระหนักถึงสิทธิและการรับใช้ และได้ยืนยันถึงศักดิ์ศรีในงานที่ตนทำ

“อย่างไรก็ตาม มนุษย์และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต้องถูกจัดให้อยู่อันดับแรก สิ่งนี้จะสวนทางกับทัศนคติที่มุ่งเน้นแต่ผลกำไร เมื่อเงินกลายเป็นทางออกและกลายเป็นเหตุผลของกิจกรรมทุกอย่าง ตรรกะอันโหดร้ายของผลกำไรจะไม่เคารพตัวบุคคล แต่มันจะเผยให้เห็นถึงการล่มสลายของคุณค่าแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเคารพต่อมนุษย์

“ดังนั้น พ่อจึงขอเรียกร้องบรรดานักบัญชีได้ปลูกฝังจริยธรรมของการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อจะได้ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกันประดุจการแสดงออกของความห่วงในเพื่อผู้อื่น” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments