โป๊ปฟรังซิส: “ขอให้กลุ่มและองค์กรใหม่ๆในพระศาสนจักร เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงหวังเห็นกลุ่มและองค์กรใหม่ๆในพระศาสนจักรคาทอลิก รักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ ทรงสอน ความสำเร็จของพันธกิจที่กลุ่มต่างๆ ได้ทำ จะเป็นเครื่องชี้วัดการเติบโตของหน่วยงานที่สังกัดในพระศาสนจักร ทรงย้ำ ถ้าเราไม่กลับใจอย่างแท้จริง เราจะประกาศพระวรสารไม่ได้เลยช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาผู้เข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับองค์กรและกลุ่มต่างๆในพระศาสนจักร ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังสังคายนาวาติกัน ที่ 2 งานนี้ จัดขึ้นโดยมีสมณสภาเพื่อฆราวาส เป็นผู้ดำเนินการ
ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา มีใจความว่า “พ่อขอให้สมาชิกของกลุ่มและองค์กรต่างๆ รักษาความสดใหม่ของพระพรอันหลากหลายของตน ขอให้เราเคารพเสรีภาพของแต่ละคน และขอให้แสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป

“ความสำเร็จของพันธกิจจะเป็นเครื่องชี้วัดถึงความสำเร็จแห่งการเจริญเติบโตในพระศาสนจักร กลุ่มและองค์กรที่พวกท่านสังกัดนั้น จัดเป็นการก้าวไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกเชิงลึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร การเติบโตเป็นผู้ใหญ่นี้เรียกร้องการเฝ้าระวังอยู่เสมอบนหนทางของการกลับใจในทุกวัน

“หากปราศจากการกลับใจที่แท้จริงของความคิดและจิตใจ พระวรสารก็ไม่สามารถที่จะถูกประกาศออกไปได้ ขณะเดียวกัน ถ้าเราไม่เปิดใจให้กับพันธกิจนี้ การกลับใจก็เป็นไปไม่ได้เลยและความเชื่อก็จะไม่บังเกิดผล

“จงอย่าลืมที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการเติบโตทั้งครบในพระศาสนจักร ความเข้มแข็งที่จะเอาชนะการประจญล่อลวงและความขัดสนต่อสิ่งต่างๆ จะมาจากความชื่นชมยินดีของการประกาศพระวรสาร ซึ่งมีบ่อเกิดอยู่ในพระพรอันหลากหลายของพวกท่าน” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย


Comments