โป๊ปฟรังซิส: “เราทุกคนได้รับกระแสเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ เราทุกคนได้รับกระแสเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านทางการรับใช้เพื่อนมนุษย์และช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ทรงชี้ เราไม่ได้รับความศักดิ์สิทธิ์จากคุณสมบัติส่วนตัว แต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบเป็นของขวัญให้เราแต่ละคน 
ช่วงสายวันพุธที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นว่า ความศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถเป็นเรื่องความเห็นแก่ตัว แต่ความศักดิ์สิทธิ์คือของขวัญที่ต้องได้รับการนำไปปฏิบัติผ่านทางการเป็นประจักษ์พยานในชีวิตประจำวันและต้องเอาใจใส่ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากทุกคน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “การเจริญเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ หมายความว่า เราต้องกลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้น เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวและการสนใจแต่ตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น เราต้องพร้อมที่จะมอบตนเองเพื่อรับใช้พี่น้องในพระศาสนจักร

“สมาชิกแต่ละคนของพระศาสนจักร ได้แบ่งปันกระแสเรียก(แห่งการรับใช้) ทั้งนี้ เราต้องขอบคุณต่อศีลล้างบาปที่เราได้รับ อาศัยศีลล้างบาปที่เรียกเราสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ก็คือการเรียกเราให้เป็นนักบุญนั่นเอง

“แต่ในกระแสเรียกแห่งการรับใช้ประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะ และเราจะได้รับกระแสเรียกแห่งการรับใช้อย่างไร

“ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับผ่านทางความสามารถหรือคุณสมบัติส่วนตัวของเรา แต่มันคือของขวัญจากพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ ซึ่งคือ พระเยซูคริสต์

“ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เราบรรลุถึงมัน แต่นี่คือสิ่งที่เราได้รับจากพระคริสตเจ้า นักบุญเปาโลกล่าวย้ำกับเราว่า พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักรและทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อพระศาสนจักร ทั้งนี้ เพื่อทำให้พระศาสนจักรนี้ศักดิ์สิทธิ์

“ดังนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ถูกค้นพบอยู่ในการร่วมเป็นหนึ่งเดียวทั้งครบกับพระเยซู กับชีวิตของพระองค์ และกับความรักของพระองค์ ว่าแต่ ความศักดิ์สิทธิ์จะต้องถูกนำมาดำเนินชีวิตในชีวิตเราแต่ละคนในกิจการและความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกันล่ะ

“ในจดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 ท่านได้ขอให้เราแต่ละคนเป็นผู้จัดการที่ดีของพระหรรษทานที่เราได้รับ โดยผ่านทางการรับใช้ผู้อื่น ดังนั้น พ่อขอถามพวกเราที่อยู่ที่นี้ว่า พวกเราได้ตอบสนองต่อกระแสเรียกของการรับใช้เพื่อนพี่น้องอย่างดีแล้วหรือยัง

“การที่พระคริสตเจ้าทรงข้อร้องเราให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตประจำวัน พระคริสตเจ้ากำลังเชื้อเชิญเราให้สัมผัสกับความชื่นชมยินดีที่อยู่ในส่วนลึกของพระองค์ เพื่อที่ความชื่นชมยินดีนี้จะได้กลายเป็นของขวัญแห่งความรักเพื่อทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเรา กระแสเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ภาระหนักอึ้งที่พระเจ้าให้เรา แต่นี่คือคำเชิญให้เราดำเนินชีวิตในแต่ละจังหวะของชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและความรัก

“แต่ละก้าวที่เราเดินไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราเป็นคนที่ดียิ่งขึ้น ทำให้เราเป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัว และทำให้เราเปิดใจให้กับความต้องการต่างของพี่น้องของเรา

“พ่อจึงอยากเชิญทุกคนภาวนาขอพระเจ้า เพื่อที่ว่า เราทุกคนจะตอบรับคำเชิญสู่ความศักดิ์สิทธิ์ด้วยความชื่นชมยินดี และส่งเสริมกันและกันบนหนทางนี้ซึ่งเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียว แต่เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายเดียวซึ่งก็คือพระศาสนจักร มารดาศักดิ์สิทธิ์ของเรา” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงร่วมอาลัยกับเหตุการณ์โจมตีโบสถ์ของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 4 คนด้วย พร้อมกันนี้ พระองค์ทรงภาวนาให้สันติเกิดกับทุกฝ่ายด้วย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican RadioComments