โป๊ปฟรังซิส: “พระศาสนจักรคาทอลิกทำทุกทางเพื่อให้เกิดเอกภาพในกลุ่มคริสตชน”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงยืนยัน พระศาสนจักรคาทอลิกจะทำทุกทางเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน ทรงชี้ การเสวนาที่แท้จริงต้องเป็นการพูดคุยที่ได้เจอหน้ากันเท่านั้น มันถึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะที่พระอัยกาบาร์โธโลมิว ที่ 1 ได้ชื่นชมพระสันตะปาปาว่าเป็นบุรุษแห่งความสุภาพถ่อมตน และเทศน์สอนด้วยความรักอย่างแท้จริง
ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จมายังวัดนักบุญจอร์จ เพื่อร่วมพิธีมิสซาของพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ ซึ่งพระอัยกา บาร์โธโลมิว ที่ 1 เป็นผู้ประกอบพิธี โดยเมื่อวานนี้ พระอัยกาได้มาร่วมมิสซาที่พระสันตะปาปาทรงถวาย วันนี้ พระสันตะปาปาจึงมาร่วมภาวนาในพิธีของออโธด็อกซ์เป็นการตอบแทน

ในส่วนของบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระอัยกาทรงสดุดีพระสันตะปาปาว่าเป็นคนสุภาพถ่อมตนมากๆ และสอนทุกสิ่งที่มาจากความรักอย่างแท้จริง

“เป็นบุญของผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระเจ้า ท่านเทศน์สอนด้วยวาจา แต่เหนือสิ่งอื่นใด ท่านทำด้วยความสุภาพ การถ่อมตน และความรักต่อทุกคน ท่านทำให้เกิดความเชื่อใจในคนที่ยังสงสัย และท่านก็ทำให้มีความหวังในหมู่คนที่สิ้นหวัง” พระอัยกากล่าวกับพระสันตะปาปา ผ่านทางบทเทศน์ในพิธี

ขณะที่พระสันตะปาปาทรงกล่าวตอบด้วยเช่นกัน โดยพระองค์ทรงพูดถึงความสำคัญของการพูดคุยแบบพบหน้ากัน พร้อมกันนี้ ทรงย้ำว่า การพูดคุยแบบพบหน้าคือเครื่องหมายของสันติ นอกจากนี้ การภาวนาร่วมกันจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเสวนาเพื่อแสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มคริสตชน

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “การเสวนาพูดจาที่แท้จริงในทุกกรณีนั้น มันคือการได้พบกัน ได้พบตัวจริง ได้พบหน้า มันไม่ใช่การประชุมพูดคุยแบบความรู้สึกนึกคิด การเสวนาแบบพบหน้าคือสิ่งสำคัญอย่างแท้จริงสำหรับคริสตชนทุกคน

“ความเป็นหนึ่งเดียวกันหมายถึงการต้อนรับพระพรพิเศษที่เราแต่ละคนได้รับ ข้าพเจ้าอยากให้ความมั่นใจกับพระอัยกาว่า พระศาสนจักรคาทอลิกพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในกลุ่มคริสตชน

“ความเป็นหนึ่งเดียวกันคือผลของความรักแบบพี่น้องที่เราได้รับจากพระจิต ความรักนี้แสดงออกถึงพันธะทางจิตใจที่ดีงามที่พระศาสนจักรทั้งสองรวมทุกคนให้เป็นหนึ่งประดุจศิษย์ผู้ติดตามพระเยซู

“ในโลกทุกวันนี้ เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ก็คือการดำเนินชีวิตอย่างเข้มข้นดุจศิษย์ติตตามพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา เสียงเหล่านี้คือเสียงของคนยากไร้, เหยื่อของความขัดแย้งจากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นเสียงของเยาวชนอีกด้วย

“สุดท้ายนี้ พวกเราวอนขอพระเจ้าสำหรับของขวัญอันยิ่งใหญ่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์ และวอนขอความสามารถที่จะยอมรับของขวัญแห่งความเป็นหนึ่งนี้ในชีวิตของเรา ขอให้เราอย่าลืมที่จะภาวนาให้แก่กันและกันด้วย” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาร่วมมิสซาของพระศาสนจักรออโธด็อกซ์

Read More: Vatican Radio

Comments