โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าไร้พระจิต เราไม่สามารถเติมเต็มบทบัญญัติแห่งความรักของพระได้เลย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ เราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้า เพื่อเติมเต็มบทบัญญัติแห่งความรักที่พระเจ้าให้ไว้ ถ้าเราปราศจากพละกำลังจากพระจิตที่จะเติมเต็มตัวเรา ทรงสอน เราจะเข้าใจความรักของพระเจ้าได้ ถ้าเราเทิดทูนสรรเสริญพระเจ้า เหมือนอย่างที่นักบุญเปาโลแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำพิธีนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส นักบุญเปาโลแบ่งปันว่า เมื่อท่านได้สัมผัสกับพระเยซู ท่านสละทุกสิ่งไว้ข้างหลังทันที เพราะท่านได้พบกับความรักในพระคริสตเจ้านั่นเอง

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันบทอ่านนี้ว่า "วันนี้ เราได้เห็นการเทิดทูนพระเจ้าของนักบุญเปาโล อันดับแรก ท่านคุกเข่าลงต่อหน้าพระบิดา ผู้ทรงมีฤทธานุภาพที่จะทำทุกอย่างมากกว่าที่เราคิดและจะวอนขอ นักบุญเปาโลใช้ภาษาที่บอกว่า 'เกินกว่าเราจะหยั่งรู้ได้' นักบุญเปาโลเทิดทูนพระเจ้าผู้ทรงเป็นเหมือนทะเลที่ไม่มีหาดทราย ไม่มีขอบเขตใดกั้น ผู้ทรงเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล นักบุญเปาโลวอนขอพระบิดาเพื่อเราทุกคน เพื่อพระบิดาจะได้ประทานพลังที่เปี่ยมด้วยฤทธานุภาพให้กับจิตใจของเรา โดยผ่านทางพระจิต

"นักบุญเปาโลวอนขอพระบิดาโปรดส่งพระจิตมาประทานพละกำลังให้กับเรา เพื่อเราจะได้เปี่ยมด้วยความเข้มแข็ง พวกเราไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ถ้าหากปราศจากพระจิต พละกำลังของตัวเราเองนั้นจัดว่าน้อยมาก พวกเราไม่สามารถเป็นคริสตชนโดยไม่มีพระหรรษทานจากพระจิต นี่คือพระจิตที่เปลี่ยนจิตใจของเรา พระจิตที่ทำให้เราก้าวไปข้าวหน้าด้วยคุณงามความดี เพื่อเติมเต็มบทบัญญัติของพระองค์

"นักบุญเปาโลยังวอนขอพระหรรษทานอีกอย่างจากพระบิดา นั่นคือ การประทับอยู่ของพระเยซูเพื่อจะได้ช่วยเราให้เจริญเติบโตในความรักความเมตตา ความรักของพระคริสตเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความรู้ทั้งหมด เราจะสามารถเข้าใจความรักนี้โดยผ่านทางการเทิดทูนพระเจ้าเท่านั้น นี่คือประสบการณ์แห่งธรรมล้ำลึกของนักบุญเปาโลและมันคือการสอนเราให้สวดภาวนาสรรเสริญพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าด้วย

"ด้วยชีวิตจิตเช่นนี้ พวกเราสามารถเข้าใจได้เลยว่า นักบุญเปาโลสละทุกสิ่งได้อย่างไร นักบุญเปาโลมองสิ่งนอกกายว่าไม่มีความจำเป็นได้อย่างไร เพราะท่านได้ยกถวายทุกอย่างเพื่อจะได้รับพระคริสตเจ้าและตั้งมั่นอยู่ในพระองค์ มันดีกับเราที่จะคิดถึงเรื่องนี้นะ มันเป็นการดีที่เราจะเทิดทูนพระเจ้า มันเป็นการดีที่เราจะสรรเสริญพระองค์ มันเป็นการดีเพราะเราจะได้ก้าวไปข้างหน้าในบทบัญญัติของพระองค์ ซึ่งก็คือบทบัญญัติแห่งความรัก รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments