โป๊ปฟรังซิส: “เรามีความสามารถในการมองเห็นพระเจ้าในตัวเพื่อนมนุษย์บ้างไหม”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม เรามีความสามารถพอไหมที่จะตระหนักถึงพระพักตร์ของพระเจ้าในตัวเพื่อนมนุษย์ เพราะการรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ทรงย้ำ พระเยซูไม่ได้สั่งว่าบทบัญญัติแห่งความรัก รักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง ต้องเป็นพระบัญญัติข้อแรก แต่พระองค์ให้บัญญัติแห่งความรัก “เป็นศูนย์กลาง” ของทุกสิ่งในชีวิตคริสตชน


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่
26 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมภาวนาเป็นจำนวนมา

ในส่วนของการแบ่งปันพระวรสารวันอาทิตย์ ซึ่งฟาริสีพยายามทดสอบพระเยซูว่า บทบัญญัติใดเป็นเรื่องเยี่ยมที่สุดในธรรมบัญญัติ พระเยซูจึงตรัสตอบไปว่า “จงรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดสติปัญญา นอกจากนี้ จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง”

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “พระวรสารวันนี้เตือนใจเราเกี่ยวกับบทบัญญัติทุกอย่างของพระเจ้า ซึ่งถูกสรุปไว้สั้นๆด้วยการรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ พวกท่านไม่สามารถรักพระเจ้า โดยที่ไม่รักเพื่อนมนุษย์ และท่านก็ไม่สามารถรักเพื่อนมนุษย์ ถ้าหากท่านไม่รักพระเจ้า

“การที่พระเยซูบอกว่า จงรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ คือการเผยแสดงว่า ความรักนี้แยกออกจากกันไม่ได้ นี่คือ
2 อย่างที่อยู่ในเหรียญเดียว ในสมณสาสน์ พระเจ้าเป็นความรักที่สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงออกไว้ สมณสาสน์นี้ได้ให้ความคิดที่งดงามกับเรามากมาย มีท่อนหนึ่ง พระสันตะปาปากิตติคุณ ย้ำว่า แค่เรารับใช้เพื่อนมนุษย์ มันก็สามารถเปิดดวงตาของเราให้เห็นว่าพระเจ้าทรงทำเพื่อเรามากแค่ไหนและพระองค์รักเรามากเพียงใด

“บทบัญญัติแห่งความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ไม่ได้เป็นพระบัญญัติประการแรกก็จริง แต่พระเยซูทรงให้บัญญัตินี้เป็นศูนย์กลาง เพราะนี่คือหัวใจสำคัญที่ทุกสิ่งจะเกิดขึ้น และเราทุกคนต้องย้อนกลับมาดูบัญญัตินี้และระลึกเสมอก่อนที่เราจะทำอะไรลงไป

“ความรักคือเครื่องวัดความเชื่อ และความเชื่อก็คือจิตวิญญาณของความรัก เราไม่สามารถแยกชีวิตทางศาสนาออกจากการรับใช้เพื่อนพี่น้อง เราไม่สามารถแยกการภาวนาและการรำพึงต่อพระเจ้าในศีลศักดิ์สิทธิ์ ออกจากการฟังผู้อื่น ออกจากการดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับผู้อื่น และออกจากบาดแผลความเจ็บปวดของผู้อื่น

“วันนี้ พระเยซูทรงต้องการให้เรามองให้ทะลุปรุโปร่ง พระองค์ต้องการให้เราอย่ามองแค่บทบัญญัติเท่านั้น แต่จงมองทั้งการรักพระเจ้าและรักเพื่อนมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียว เพราะพระพักตร์ของพระเจ้าสามารถเห็นได้ในตัวคนอื่น พ่ออยากทิ้งท้ายว่า พวกเรามีความสามารถที่จะตระหนักถึงพระพักตร์ของพระเจ้าในตัวคนอื่นบ้างไหม ลองไปคิดกันดูนะ” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย
Comments