โป๊ปฟรังซิส: “พ่อร่วมเป็นเสียงเรียกร้องความยุติธรรมให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากทุกคน”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงยืนยัน ขอร่วมเป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ยากไร้ ผู้ว่างงาน ผู้อดอยาก และผู้ต้องลี้ภัยจากสงคราม ทรงชี้ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต้องเป็นมากกว่าความใจกว้างที่จับต้องไม่ได้ แต่มันต้องเป็นการกระทำที่ร่วมทุกข์ไปกับผู้ประสบความอยุติธรรมต่างหาก


ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของกลุ่มป็อปปูล่าร์ (POPULAR MOVEMENTS) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โอกาสที่พวกเขาจัดประชุมเกี่ยวกับปัญหาความยากจน, การว่างงาน, ความอดอยาก และคนที่ต้องอพยพลี้ภัยจากสงคราม โดยพวกเขามาเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา เพราะทราบดีว่า พระองค์ทรงเน้นย้ำมากๆ ถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเหล่านี้

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์กล่าวว่า “การประชุมของพวกท่านจัดเป็นสัญญาณที่สำคัญจริงๆ พวกท่านมาประชุมกันเพื่อยืนยันถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า มาเพื่อพูดถึงความจริงที่เกิดในโลก แต่บ่อยครั้งมันกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครพูดถึง คนยากจนไม่ได้ทนทุกข์จากความอยุติธรรมเท่านั้น แต่พวกเขายังต้องต่อสู้กับความอยุติธรรมอีกด้วย

“พ่ออยากเน้นถึงเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(กับผู้ประสบทุกข์ได้ยาก) ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นคำพูดที่เป็นมากกว่าความใจกว้างและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แต่นี่คือการคิดและลงมือทำในนามของผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วย มันยังเป็นการต่อสู้กับโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความยากจน ความไม่เสมอภาพ การว่างงาน และการสูญเสียที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และสิทธิทางสังคม มันคือการเผชิญหน้ากับผลกระทบเชิงลบของอาณาจักรของเงินตรานั่นเอง

“ปัญหาเรื่องการครอบครองที่ดินแต่เพียงผู้เดียว, การตัดไม้ทำลายป่า, การจัดสรรทรัพยากรน้ำ และการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างไม่เหมาะสม ได้ทำลายที่ดินทำกินของชาวไร่ชาวนาอย่างแท้จริง

“ส่วนเรื่องสถานการณ์คนไร้ที่อยู่อาศัย พ่ออยากแบ่งปันว่า เราอาศัยในเมืองที่สร้างตึกสูง สร้างห้างสรรพสินค้า และสำนักงานออฟฟิศเต็มไปหมด แต่เรากลับเมินเฉยต่อคนที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคม คนที่เป็นชายขอบของสังคม มันน่าเศร้ากับสถานการณ์แบบนี้มากๆนะ

“ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการว่างงาน, ความอดอยาก, การลี้ภัย พ่อขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกท่านในการเป็นกระบอกเสียงในการต่อสู้นี้ พ่อรู้ดีว่า ในหมู่พวกท่าน มีคนจากหลากหลายศาสนา อาชีพ ความคิด วัฒนธรรม และเชื้อชาติ แต่พวกเรามีวัฒนธรรมเดียวกันคือต้องการหยุดยั้งการแบ่งแยกและความรุนแรงทุกชนิดที่เราได้พบเจอ” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments