โป๊ปฟรังซิส: “ความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชนไม่ใช่ทุกคนต้องคิดและทำเหมือนกัน”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ความเป็นหนึ่งเดียวในกลุ่มคริสตชน ไม่ได้หมายความว่า ทุกคนต้องคิดเหมือนกัน ทำเหมือนกัน เพราะถ้าเป็นแบบนั้น เราก็สูญเสียอัตลักษณ์ของตนเอง แต่ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนคือการตระหนักถึงพระพรอันหลากหลายที่พระเจ้ามอบให้เราแต่ละคน และนำพระพรนั้นไปรับใช้ทุกคนในพระศาสนจักร และประกาศร่วมกันว่า พระเยซูคือพระเจ้าของเรา
ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มคาริสแมติกที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยสมาชิกกลุ่มแคริสแมติก ได้มาประชุมกันที่กรุงโรม ภายใต้หัวข้อ “การสรรเสริญและการนมัสการด้วยพระพร เพื่อการประกาศพระวรสารใหม่”

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกับพวกเขาหลายหัวข้อ โดยทรงเริ่มด้วย เรื่องความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ความเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนกัน มันไม่จำเป็นที่จะต้องหมายถึงการทำทุกสิ่งด้วยกัน หรือคิดเหมือนกัน มันไม่ใช่ทั้งสองอย่าง เพราะมันคือการทำให้สูญเสียอัตลักษณ์ของตนเอง

“ความเป็นหนึ่งเดียวกันในความหลากหลาย จริงๆแล้ว คือสิ่งที่ต่างออกไป กล่าวคือ มันเกี่ยวข้องกับการตระหนักด้วยความชื่นชมยินดีและยอมรับความหลากหลายของพระพรซึ่งพระจิตทรงมอบให้เราแต่ละคน และนำพระพรเหล่านี้ไปรับใช้สมาชิกทุกคนในพระศาสนจักร”

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงความต้องการของพระศาสนจักรต่อพระจิต พระองค์ตรัสว่า “ในชีวิตของคริสตชนชายหรือหญิง ถูกเรียกร้องหัวใจที่เปิดออกเพื่อรับทำให้ศักดิ์สิทธิ์จากพระจิต พ่อส่งเสริมพวกท่านทุกคนให้แบ่งปันประสบการณ์อันเป็นผลงานของพระจิตให้กับผู้อื่นด้วย

“พ่ออยากพูดถึงหัวข้อการประชุมของพวกท่าน ‘การสรรเสริญและการนมัสการด้วยพระพร เพื่อการประกาศพระวรสารใหม่’ โดยใช้ภาพของการหายใจมาแบ่งปันนะ

“การหายใจเกิดจาก 2 กระบวนการ ได้แก่ การสูดอากาศเข้าไป และการปล่อยลมหายใจออกมาก ส่วนชีวิตจิต ก็ได้รับอาหาร ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยคำภาวนา และถูกถ่ายทอดออกไปผ่านทางพันธกิจ นี่คือการหายใจเข้าและหายใจออก

“เมื่อเราหายใจเข้าด้วยคำภาวนา พวกเราก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์จากพระจิต เมื่อเราหายใจออก พวกเราก็ประกาศพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกลับคืนชีพด้วยพระจิตเช่นกัน ไม่มีใครมีชีวิตโดยไม่หายใจ มันก็เป็นเช่นเดียวกันกับคริสตชน หากปราศจากการสรรเสริญพระเจ้าและพันธกิจ มันก็ไม่มีชีวิตคริสตชน

“สุดท้ายนี้ พ่อขอเตือนใจพวกท่านทุกคนว่า โดยธรรมชาติของกลุ่มคาริสแมติก คือความเป็นหนึ่งเดียวกัน การเป็นหนึ่งเดียวกันทางจิตวิญญาณ คือการภาวนาและประกาศร่วมกันว่าพระเยซูคือพระเจ้า และเดินไปด้วยกันเพื่อช่วยเหลือคนยากจนในความยากไร้ของพวกเขา” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio


Comments