“โป๊ปฟรังซิส” สดุดี “โป๊ปกิตติคุณเบเนดิกต์” เป็นพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงสดุดี สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ และเป็นผู้เปี่ยมด้วยความสามารถและความหลักแหลมแห่งสติปัญญาอย่างแท้จริง
ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งสันตะสำนัก เพื่อเป็นประธานในการเปิดรูปปั้นสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 พร้อมกับกล่าวให้โอวาทกับสมาชิกของสถาบันด้วย

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสนั้น พระองค์ทรงกล่าวสดุดีสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ว่าเป็นพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่และสร้างคุณงามความดีมากมายให้พระศาสนจักร

“(พระสันตะปาปากิตติคุณ) เบเนดิกต์ ที่ 16 เป็นพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ กล่าวคือ พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความสามารถและความเฉียบแหลมของสติปัญญา พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความสามารถของผลงานเทวศาสตร์อันยิ่งใหญ่เพื่อพระศาสนจักร ทรงความยิ่งใหญ่ในเรื่องความรักที่มีต่อพระศาสนจักรและมนุษย์ รวมถึงทรงความยิ่งใหญ่ต่อคุณงามความดีและความเคร่งครัดในศาสนา” พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน กล่าวสดุดี พระสันตะปาปากิตติคุณ
Comments