โป๊ปฟรังซิส: "ชีวิตคริสตชนที่ไม่แบกกางเขนก็ไม่ใช่คริสตชน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ชีวิตคริสตชนที่ไม่แบกกางเขนก็ไม่ใช่คริสตชน สิ่งนี้คืออัตลักษณ์แท้จริงของคริสตชนตามที่พระเยซูสอน ทรงชี้ การที่พระเยซูกำชับไม่ให้ใครรู้ว่าพระองค์คือพระคริสต์ เพราะพระเยซูรู้ว่าบรรดาสาวกและประชาชนยังไม่เข้าใจความหมายของ "พระผู้ช่วยให้รอด" (พระเมสซิยาห์) พวกเขาจึงมองพระเยซูเป็นผู้นำที่จะปลดปล่อยจากการเป็นทาสของชาวยิว ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงบอกเปโตรว่า อย่าบอกผู้ใดว่าพระองค์คือพระคริสต์ และยังทรงย้ำว่า บุตรแห่งมนุษย์จะต้องรับทรมาน จะถูกบรรดาผู้อาวุโสและธรรมาจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับ และจะถูกประหารชีวิต แต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "เหตุการณ์ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเฝ้าระวังอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพระองค์ เราได้เห็นว่า ในหลายๆครั้ง เมื่อมีคนมาใกล้พระองค์เพื่อที่จะเปิดเผยอัตลักษณ์ดังกล่าว(การเป็นบุตรพระเจ้า) พระเยซูจะห้ามเขาทันที เพราะประชาชนชอบเข้าใจผิดและมีมุมมองเกี่ยวกับพระเมสซิยาห์ในแง่ของผู้นำทางทหารที่จะขับไล่พวกโรมัน

"บุตรแห่งมนุษย์คือพระเมสซิยาห์ ผู้ได้รับการเจิมจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างสาหัส จะโดนปฏิเสธโดยผู้สูงอายุและพวกหัวหน้าสมณะ จะถูกประหารชีวิตแต่จะกลับคืนชีพในวันที่สาม นี่คือแนวทางของการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ นี่คือแนวทางของพระเมสซิยาห์ นี่คือหนทางเดียว กล่าวคือ รับทรมานบนไม้กางเขน พระเยซูทรงอธิบายอัตลักษณ์ของพระองค์ให้กับพวกเขา พระองค์ทรงเผยแสดงอัตลักษณ์ของพระองค์ว่า พระองค์ทรงเป็นบุตรพระเจ้าและต้องรับทรมาน

"การที่พระเยซูทรงพูดถึงการรับทรมานและสิ้นพระชนม์ จัดเป็นวิธีการสอนที่พระเยซูทรงเตรียมจิตใจของบรรดาสาวก จิตใจของประชาชน เพื่อจะได้เข้าใจธรรมล้ำลึกของพระเจ้า เพราะบาปของเรานั้นน่าขยะแขยง แต่ความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่และจะช่วยเราให้ได้รับความรอดบนหนทางนี้ เราจะได้รับความรอดด้วยอัตลักษณ์นี้ในไม้กางเขน พวกท่านจะไม่มีวันเข้าใจพระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่ ถ้าหากไม่มีไม้กางเขน พวกท่านจะไม่มีวันเข้าใจ! จิตใจของสาวก จิตใจของประชาชนไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าใจเรื่องนี้ พวกเขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูคือลูกแกะของพระเจ้าที่เสียสละตนเองเพื่อเรา

"พระเยซูทรงเตรียมเราเพื่อที่จะเป็น '(ซีโมน) ชาวไซรีน' ที่เข้ามาช่วยพระเยซูแบกกางเขน ชีวิตคริสตชนที่ไม่แบกกางเขนก็ไม่ใช่คริสตชน ... จงเดินบนหนทางนี้ และอัตลักษณ์คริสตชนของเราจะได้รับการปกป้อง" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments