โป๊ปฟรังซิส: "ผู้อภิบาลต้องออกจากตัวเองและก้าวไปหาผู้ที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงหวังเห็นผู้อภิบาลในพระศาสนจักร ออกจากตัวเองและก้าวไปหาผู้ที่กลายเป็นส่วนเกินของสังคม ทรงย้ำ เราไม่มีไม้กายสิทธิ์แก้ทุกปัญหา แต่เรามีความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเดินร่วมทางไปกับเรา
ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่กว่า 2,000 คน ซึ่งมาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน งานนี้ มีพระสังฆราชไทยไปร่วม 2 คนคือ พระอัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช และ พระสังฆราช ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี นอกจากนี้ ยังมี อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย รวมถึงบรรดาพระสงฆ์ชาวไทยผู้ติดตามร่วมเข้าเฝ้าด้วย

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับผู้เข้าเฝ้า พระองค์ตรัสว่า "ในพระวรสารของนักบุญแม็ทธิว พระเยซูทรงรู้สึกสงสารประชาชนที่กำลังเหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวัง พระเยซูสงสารพวกเขา เพราะพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีนายชุมพาบาล เช่นเดียวกัน ผู้คนจำนวนมากในยุคนี้ กำลังเป็นเหมือนส่วนเกินของสังคม พวกเขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ พวกเขากำลังเฝ้ารอคำตอบจากพระศาสนจักร

"พวกเราจะแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อให้พวกเขาได้อย่างไรล่ะ พ่อจะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดสภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนของโลกทุกวันนี้นะ แต่พ่ออยากเรียกร้องให้พระศาสนจักรรู้จักอ่านเครื่องหมายของกาลเวลา ซึ่งสามารถมอบความหวังและความกล้าหาญให้กับเรา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร ครูคำสอน และบรรดาผู้ที่ทำงานให้พระศาสนจักรที่มีส่วนรับผิดชอบนี้ จะได้ส่งต่อความเชื่อและอ่านเครื่องหมายของกาลเวลา พร้อมทั้งตอบสนองด้วยปรีชาญาณและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

"แทนที่พวกเราจะกลัวและป้องกันตัวเองเหมือนพวกธรรมาจารย์และฟาริสีในสมัยของพระเยซู พวกเราต้องมีส่วนร่วมในงานอภิบาลและต้องออกไปตามหาผู้ที่เป็นส่วนเกินของสังคม ซึ่งกำลังแสวงหาความบรรเทาใจที่พระคริสตเจ้าจะนำมาให้ ยิ่งไปกว่านั้น การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในงานอภิบาลจัดเป็นสิ่งสำคัญ มันสำคัญมากๆที่เราต้องสนใจบรรดาคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เราไม่มีไม้กายสิทธิ์ที่จะแก้ทุกปัญหา แต่เรามีความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเดินร่วมทางในความพยายามของเรา พระเจ้าไม่ทอดทิ้งพวกเรา" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments