โป๊ปฟรังซิส: "สังฆราชต้องเป็นผู้รับใช้และผู้ดูแลชีวิตจิตของสัตบุรุษ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระสังฆราชต้องเป็นนายชุมพาบาลฝ่ายจิต ต้องเป็นผู้รับใช้ที่รู้ว่า จะคุกเข่าล้างเท้าสัตบุรุษได้อย่างไร ทรงสนับสนุนพระสังฆราชใส่ใจต่อการอภิบาลชีวิตครอบครัว เพราะนี่คือพื้นฐานของงานประกาศพระวรสารช่วงสายวันเสาร์ที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมาเข้าเฝ้าในระหว่างรับการอบรมจากสมณกระทรวงเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสให้โอวาทพวกเขาว่า "พันธกิจหลักของพระศาสนจักรคือการประกาศพระวรสาร และตอนนี้ มันก็จำเป็นเร่งด่วนเพื่อพันธกิจแห่งการกลับใจ การกลับใจเป็นสิ่งที่คริสตชนทุกคนและทุกเขตวัดให้ความสนใจ แต่การกลับใจคือสิ่งที่บรรดานายชุมพาบาลถูกเรียกมาเพื่อดำเนินชีวิตและเป็นประจักษ์พยานเป็นอันดับแรก

"พระศาสนจักรต้องการนายชุมพาบาลฝ่ายจิต พระสังฆราชคือผู้รับใช้และเป็นผู้ที่รู้ว่าวิธีการคุกเข่าต่อหน้าผู้อื่นและล้างเท้าพวกเขาต้องทำอย่างไร พ่อขอให้กำลังใจพระสังฆราชทุกคนที่แสวงหาที่จะมอบพันธกิจเที่ยงแท้ เพื่อกระตุ้นกลุ่มต่างๆในสังฆมณฑลของตน กลุ่มของคริสตชนอาจจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหมดนี้ พ่อขอขอบคุณการเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตและการอภิบาลของพระสังฆราช ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการเป็นผู้รับใช้แห่งประชากรของพระเจ้า

"พ่อยังขอฝากไปถึงบรรดาพระสังฆราชที่ไม่สามารถมาร่วมการอบรมนี้ได้ เฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาพระสังฆราชจากประเทศจีน รู้ไหมว่า พ่อมีความปรารถนามากเพียงใดที่อยากให้พวกท่านมาร่วมประชุมในวันนี้ ในใจของพ่อ คิดแค่ว่า ขอให้วันที่พวกท่านจะได้มาที่นี่ จะไม่ต้องรออีกนานนัก

"สุดท้ายนี้ การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซินน็อต) เรื่องครอบครัว กำลังจะมาถึงแล้ว พ่อขอเน้นย้ำกับพระสังฆราชว่า ครอบครัวคือพื้นฐานของงานประกาศพระวรสาร อาศัยพันธกิจของงานด้านการศึกษาและการมีส่วนร่วมในชีวิตกลุ่มคริสตชน พ่อขอสนับสนุนพระสังฆราชในการส่งเสริมงานอภิบาลเพื่อครอบครัว เพื่อที่ว่า ครอบครัวจะเดินร่วมทางกับไปความเชื่อและสร้างความเชื่อ และจะได้มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระศาสนจักรและสังคม" พระสันตะปาปาป ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments