โป๊ปฟรังซิส: "จงเรียนรู้จากแม่พระ ผู้เรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ขอให้เราเรียนรู้การเป็นคริสตชนจากแม่พระ ผู้เรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน เหมือนอย่างพระเยซูทรงแสดงให้เห็น ทรงสอน อย่าทำตัวเหมือนอาดัมที่ไม่นบนอบเชื่อฟังพระเจ้า ทรงชี้ แม่พระและพระศาสนจักรคือมารดาของคริสตชนช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา โอกาสวันระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์ บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฮีบรู ท่านเน้นย้ำ 3 สิ่งได้แก่ พระเยซูทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน (ฮีบรู 5:7-9) ส่วนพระวรสารวันนี้ตามคำบอกเล่าของนักบุญจอห์น เป็นเหตุการณ์ที่แม่พระทรงยืนแทบเชิงกางเขน และพระเยซูทรงมอบนักบุญจอห์นให้เป็นลูกของท่าน

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันบทอ่านเป็นอันดับแรกว่า "สิ่งที่พระเยซูทรงทำ นั่นคือ การเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังโดยการรับทรมาน แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาดัมบรรพบุรุษของเรา อาดัมไม่ได้ต้องการที่จะเรียนรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเลย อาดัมไม่ต้องการความทรมานและไม่เชื่อฟังพระเจ้า ในทางกลับกัน พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า พระองค์ทรงถูกทำร้ายหยายศักดิ์ศรี พระองค์ทรงถ่อมองค์ลงมาเป็นมนุษย์และเป็นผู้รับใช้เรา นี่คือพระสิริรุ่งโรจน์แห่งไม้กางเขนของพระเยซู

"พระเยซูเสด็จมาในโลกเพื่อจะเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ และทรงมาเป็นมนุษย์และเดินพร้อมกับเราทุกคน พระเยซูเสด็จมาในโลกเพื่อเชื่อฟัง แต่การนบนอบเชื่อฟังของพระองค์มาจากความทรมาน ในวันนี้ อาศัยการนบนอบเชื่อฟัง การเสียสละตัวเอง และการถูกเหยียบย่ำหยามเกียรติผ่านทางพระเยซู คำสัญญาที่พระเจ้าให้กับอาดัมได้กลับกลายเป็นความหวัง ประชากรของพระเจ้าได้เดินไปกับความหวังที่แน่แท้ แม้แต่พระมารดามารีอา ผู้เป็น 'เอวาคนใหม่' ตามที่นักบุญเปาโลเรียกแบบนี้ ก็ยังมีส่วนร่วมในการเดินทางของพระบุตรด้วยการเรียนรู้, รับทรมาน และนบนอบเชื่อฟัง และนี่แหละทำให้แม่พระเป็นมารดาของพระเจ้า

"พระวรสารวันนี้ ยังเล่าเหตุการณ์ที่แม่พระอยู่แทบเชิงไม้กางเขน พระเยซูตรัสกับจอห์นว่า 'นี่คือแม่ของท่าน' และแม่พระคือมารดาที่ได้รับการเจิม

"นี่คือความหวัง พวกเราไม่ใช่ลูกกำพร้า เรามีแม่ นั่นคือ แม่พระมารีอา แต่พระศาสนจักรก็ยังเป็นมารดา พระศาสนจักรเป็นมารดาที่อยู่บนหนทางเดียวกับพระเยซูและแม่พระ กล่าวคือ เราเดินบนหนทางแห่งความนบนอบเชื่อฟัง, หนทางแห่งความทรมาน และพระศาสนจักรยังมีทัศนคติที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องบนหนทางของพระเจ้า สตรี 2 คนนี้ ทั้งแม่พระและพระศาสนจักร ได้นำพาความหวังซึ่งก็คือพระคริสตเจ้า แม่พระและพระศาสนจักรให้พระคริสตเจ้าแก่เรา พวกเธอนำพระคริสตเจ้ามาสู่ตัวเรา หากปราศจากแม่พระ ก็จะไม่มีพระเยซูคริสต์ หากปราศจากพระศาสนจักร พวกเราก็เดินต่อไปไม่ได้" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Photo: Getty Images

Read More: Vatican Radio

Comments