โป๊ปฟรังซิส: "การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องโตไปพร้อมกับการเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องโตไปพร้อมกับการเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้า เช่นเดียวกัน การพัฒนาประเทศจะน่าเชื่อถือและยั่งยืน ก็ต่อเมื่อ เราเคารพสิทธิของผู้ยากไร้และเคารพสิ่งแวดล้อม
ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินอลิตาเลีย เที่ยวบินนายชุมพาบาล (Shepherd's Flight) ออกจากสนามบินจัมปีโน่ กรุงโรม ไปถึงสนามบินนานาชาติคุณแม่เทเรซา กรุงติราน่า เมืองหลวงของอัลเบเนีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น พระสันตะปาปาได้เสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดี เพื่อสนทนากับ บูยาร์ นิชานี่ ประธานาธิบดีอัลเบเนีย ก่อนจะเสด็จออกมาพบกับคณะรัฐบาลและเจ้าหน้าที่บ้านเมือง เพื่อกล่าวสุนทรพจน์กับพวกเขา

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสสุนทรพจน์ว่า "ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีและตระหนักถึงคุณค่าของบรรยากาศแห่งความเคารพ รวมถึงการวางใจกันและกัน ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอัลเบเนีย และเกิดขึ้นระหว่างชาวคาทอลิก, ออโธด็อกซ์ และมุสลิมในประเทศแห่งนี้

"ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และปลดปล่อยศักยภาพแฝงของประชากรในประเทศ รวมถึงทำให้บุคลิกลักษณะที่แสวงหาแต่สิ่งดีงามได้ปรากฏออกมา ประสบการณ์ของชาวอัลเบเนียนได้แสดงให้เห็นถึงการร่วมมือกันอย่างสันติและบังเกิดผลของคนในชาติ นี่เป็นความร่วมมือระหว่างตัวบุคคลและชุมชนผู้มีความเชื่อของศาสนาต่างๆ นี่ไม่ใช่แค่ความปรารถนาเท่านั้น แต่มันคือความจริงและสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย

"ความท้าทายใหม่ของโลกยุคนี้ ก็คือ เราต้องเผชิญหน้ากับแนวโน้มของเศรษฐกิจและโลกาภิวัฒน์ทางวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ เรียกร้องเราให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มากขึ้น เราต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทุกคน ทุกความพยายามในการพัฒนาสังคมต้องได้รับความมั่นใจว่า เราจะให้การรับใช้ผู้อื่นเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ยึดแต่ตัวเองเป็นที่ตั้ง

"การพัฒนาประเทศจะน่าเชื่อถือ ก็ต่อเมื่อมันมีความยุติธรรมและความยั่งยืน กล่าวคือ ถ้าสิทธิของผู้ยากไร้และการรู้จักเคารพสิ่งแวดล้อมได้รับการเอาใจใส่ การพัฒนาประเทศอย่างน่าเชื่อถือก็จะบังเกิด

"เช่นเดียวกัน โลกาภิวัฒน์ของการค้า ต้องควบคู่ไปกับโลกาภิวัฒน์ของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องโตไปพร้อมกับการเคารพสิ่งสร้างของพระเจ้า เคารพสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันถึงสิทธิของผู้ที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตัวบุคคล รัฐ และครอบครัว" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

Photo: AP

Read More: Vatican Radio

Comments