โป๊ปฟรังซิสอนุมัติแต่งตั้งนักบุญใหม่ โดยเป็นนักบุญองค์แรกของศรีลังกาสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงอนุมัติให้มีการแต่งตั้ง "บุญราศี โจเซฟ วาซ" สงฆ์ชาวอินเดีย แต่ไปแพร่ธรรมที่ศรีลังกา เป็นนักบุญแล้ว เท่ากับว่า ท่านจะเป็นนักบุญองค์แรกของศรีลังกาด้วย ส่วนวันสถาปนานักบุญใหม่ คาดว่า พระสันตะปาปาจะสถาปนาระหว่างการเยือนศรีลังกา

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงลงพระนามอนุมัติแต่งตั้งการเป็นนักบุญของบุญราศีต่อไปนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1) บุญราศี โจเซฟ วาซ สงฆ์ชาวอินเดีย แต่ไปแพร่ธรรมที่ศรีลังกา ทั้งนี้ พระสันตะปาปาทรง "ยกเว้น" อัศจรรย์ที่สองสำหรับกระบวนการพิจารณาเป็นนักบุญของบุญราศี โจเซฟ วาซ และทำให้ท่านจะเป็นนักบุญ "องค์แรก" ของศรีลังกาด้วย

2) บุญราศี มารีอา คริสติน่า ซิสเตอร์ชาวแคนาดา

ทั้งนี้ พระสันตะปาปายังไม่ได้ประกาศวันสถาปนานักบุญใหม่ทั้งสอง แต่คาดว่า กรณีของ "บุญราศี โจเซฟ วาซ" พระสันตะปาปาน่าจะถวายมิสซาสถาปนานักบุญ ระหว่างการเยือนศรีลังการ ช่วงวันที่ 12-15 มกราคม 2015

Read More: Vatican Radio


Comments