ภาพประทับใจ - Pope and Black Pope


ภาพประทับใจในการพบกันอีกครั้งของ สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส กับ "คุณพ่ออดอลโฟ่ นิโกลาส" อธิการเจ้าคณะเยสุอิต (อธิการเยสุอิตจะได้รับการเรียกขานว่า "Black Pope" แต่ชาวเยสุอิต ไม่เคยใช้คำนี้เรียก คนภายนอกจะเรียกกัน)

การพบกันนี้ เกิดระหว่างที่พระสันตะปาปาทรงต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกรโกเรี่ยน, สถาบันพระคัมภีร์ และสถาบันพระศาสนจักรตะวันออก ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน

Comments