โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้ความหวังปาสกานำสันติมาสู่โลกและช่วยเราห่วงใยพี่น้องผู้ยากไร้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงวอนขอให้การกลับคืนชีพของพระเยซู ช่วยให้ความขัดแย้งในทุกภาคส่วนของโลกยุติลงโดยเร็ว ทรงหวังเห็นคริสตชนเอาใจใส่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วย และคนชรา เฉพาะอย่างยิ่ง พี่น้องที่เป็นเหยื่อสงครามในอิรัก, ซีเรีย และยูเครน ทรงเชิญชวนให้ภาวนาเป็นพิเศษให้กับคริสตชนที่ไม่สามารถฉลองปาสกาได้ เพราะถูกเบียดเบียนด้วยเหตุผลต่างๆนาๆ 


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสมโภชปาสกาและการประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" (แด่โรมและโลก) ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 300,000 คน

สำหรับมิสซานี้ พระสันตะปาปาไม่ได้เทศน์สอน โดยหลังจากพระวรสารจบลง พระองค์ทรงให้พี่น้องคริสตชนจารีตไบเซนไทน์ มาร้องเพลงภาษากรีกถวายแด่พระเจ้า และหลังจากมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงขึ้นไปยังระเบียงมหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ" โดยก่อนการประทานพร พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับสัตบุรุษที่อยู่หน้าลานมหาวิหาร และติดตามชมการถ่ายทอดจากทั่วโลก ใจความว่า:

- พระศาสนจักรทั่วโลกต่างเปล่งเสียงกังวานตามที่ทูตสวรรค์แจ้งกับบรรดาสตรีเหล่านั้นว่า "จงอย่ากลัว เรารู้ว่าท่านกำลังมองหาพระเยซูผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ เพราะทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้ว ... มาซิ มาดูที่ซึ่งพระองค์ถูกวางไว้" (มธ 28:5-6) ... จงอย่ากลัว! พระเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้ว!

- นี่คือจุดสูงสุดของพระวรสาร นี่คือข่าวดีประเสริฐสุดๆ พระเยซูผู้ทรงถูกตรึงได้ทรงกลับคืนชีพแล้ว เหตุการณ์นี้คือพื้นฐานของความเชื่อและความหวังของเรา ถ้าพระคริสตเจ้าไม่ทรงกลับคืนชีพ คริสตศาสนาจะสูญเสียความหมายของตัวเองไปเลย พันธกิจของพระศาสนจักรทุกอย่างจะหมดสิ้นแรงจูงใจทันที

- สารที่คริสตชนได้บอกกล่าวกับโลกคือ พระเยซู องค์ความรักที่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อบาปของเรา แต่พระเจ้าพระบิดาทรงทำให้พระองค์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพและทำให้พระองค์เป็นเจ้าแห่งชีวิตและความตาย ความรักเอาชนะความเกลียดชัง ความเมตตาเอาชนะความบาป ความดีชนะความชั่ว ความจริงเอาชนะความเท็จ และ ชีวิตชนะความตาย

- นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราบอกทุกคนว่า "มาซิ มาดูกัน!" ในทุกๆสถานการณ์ของมนุษย์ที่เกิดจากความเปราะบาง, บาป และความตาย ข่าวดีของพระเจ้าไม่ใช่คำพูดใดๆ แต่มันคือการเป็นประจักษ์พยานต่อความรักอันไม่มีเงื่อนไข กล่าวคือ มันคือการละทิ้งตัวเองและออกไปพบกับผู้อื่น ออกไปใกล้ชิดกับผู้ที่ประสบปัญหาชีวิต แบ่งปันร่วมกับผู้ที่ต้องการสิ่งต่างๆอย่างสุดๆ ยืนเคียงข้างผู้เจ็บป่วย คนชรา และผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ... "มาซิ มาดูกัน!" ความรักทรงพลังยิ่งใหญ่ ความรักได้ให้ชีวิต ความรักให้ความหวังที่ผลิบาน

- ขอให้ความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนชีพช่วยเราตระหนักว่า เรามีพระบิดาและเราไม่ใช่ลูกกำพร้า เราจะได้มีความรักและสรรเสริญพระองค์

- ขอให้เราเอาชนะความพินาศจากความอดอยากหิวโหย เอาชนะความขัดแย้ง ขอให้เราปกป้องผู้ด้อยโอกาส เฉพาะอย่างยิ่งเด็ก, สตรี และคนชรา ซึ่งถูกทอดทิ้ง

- ขอให้ความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนชีพ ช่วยเราให้เอาใจใส่พี่น้องที่ป่วยด้วยโรค "อีโบล่า" ในประเทศกินี, เซียร์ร่าลีโอน และไลบีเรีย

- ขอให้ความชื่นชมยินดีแห่งการกลับคืนชีพ บรรเทาใจผู้ที่ไม่สามารถร่วมสมโภชปาสกากับคนที่รักได้ เพราะพวกเขาต้องถูกเบียดเบียนข่มเหงอย่างไม่ยุติธรรม อาทิ บรรดาพระสงฆ์และฆราวาสที่ถูกลักพาตัวไป

- พวกเราวอนขอพระเยซู โปรดบันดาลให้สงครามและความขัดแย้งยุติลง ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งแบบใหญ่โตหรือเล็กก็ตาม รวมถึงความบาดหมางในอดีตหรือเรื่องไม่นานมานี้

- พวกเราขอภาวนาเป็นพิเศษเพื่อซีเรีย ภาวนาแด่ผู้ที่ทนทุกข์จากความขัดแย้ง เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ไม่มีทางปกป้องตัวเอง

- พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเยซู พวกเราวอนขอพระองค์โปรดบรรเทาใจผู้ที่เป็นเหยื่อจากสงครามในอิรัก ขอพระองค์ประทานความหวังต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์

- พวกเราวอนขอให้ความขัดแย้งในสาธารณรัฐแอฟริกากลางยุติโดยเร็ว เช่นเดียวกับความขัดแย้งในไนจีเรียและซูดานใต้

- พวกเราวอนขอพระองค์เปลี่ยนความเกลียดชังให้เป็นการเจรจาพูดจากันในเวเนซูเอลา

- อาศัยการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ พวกเราวอนขอสันติภาพในยูเครน ขอให้นานาชาติเข้ามาช่วยกันสร้างสันติภาพ เพื่อที่พี่น้องที่นั่นจะสามารถพูดได้ว่า "พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้ว!"

- ข้าแต่พระเจ้า เราภาวนาเพื่อทุกคนบนโลกนี้ ขอพระองค์ประทานสันติภาพให้กับโลกด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาสมโภชปาสกาและการประทานพร "อูร์บิ เอ็ด ออร์บิ"

Read More: Vatican RadioComments