โป๊ปฟรังซิส: "เราจะกลับคืนชีพเหมือนลาซารัสได้ถ้าเราเชื่อฟังคำสอนพระเยซู"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เราจะกลับเป็นขึ้นมาจากความตายได้เหมือนลาซารัส ต่อเมื่อเราเชื่อและทำตามธรรมบัญญัติของพระเยซู ทรงย้ำ พระเจ้าทรงเชิญเราให้ออกจากความตายที่เต็มไปด้วยบาปของความทะนงตน ซึ่งเป็นแบบที่พวกฟาริสีมีติดตัวเต็มไปหมด


ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงแจกพระวรสารทั้งสี่+กิจการอัครสาวก ให้กับสัตบุรุษด้วย

ในส่วนของการแบ่งปันพระวรสารวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารประจำอาทิตย์ที่ 5 ในเทศกาลมหาพรต เราได้เห็นการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของลาซารัส นี่คือจุดสูงสุดของเครื่องหมายที่น่าอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำ กล่าวคือ นี่คือการกระทำอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ ที่อดทนอดกลั้นต่อการเหยียดหยามของพวกฟาริสีที่จ้องหาทางจะฆ่าพระองค์

- คนที่เชื่อพระเยซูและทำตามพระบัญญัติของพระองค์ เมื่อตายไปแล้ว เขาจะได้รับชีวิตใหม่ ชีวิตที่ครบครันและเป็นนิรันดร พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพร้อมกับพระวรกายที่เป็นมนุษย์ แต่พระองค์ไม่ได้กลับมายังชีวิตบนโลกอีก พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์พร้อมร่างกายมนุษย์และไปรอเราอยู่ข้างๆพระบิดา อาศัยฤทธานุภาพของพระจิต เราก็จะกลับเป็นขึ้นมาและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูด้วยเช่นกัน

- ก่อนที่พระเยซูจะสั่งให้เคลื่อนหินออกจากคูหาฝังลาซารัส พระองค์ทรงร้องไห้ ก่อนจะตรัสเสียงดังว่า "ลาซารัส ออกมาเถิด" ... การร้องไห้ในสถานะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้เกิดกับมนุษย์ทุกคน เพราะทุกคนต้องตาย แต่เป็นเสียงของพระเจ้าที่เป็นเจ้าแห่งชีวิตของเรา พระเจ้าผู้ทรงให้ชีวิตนิรันดรกับเรา

- พระคริสตเจ้าทรงเรียกเราให้ออกมาจากความตาย นี่คือคำเชิญชวนที่สวยงามที่เรียกเรามีเสรีภาพที่แท้จริง พระเจ้าทรงเชิญให้เราออกมาและเป็นอิสระจากความทะนงตน เพราะควาทะนงตนทำให้เราเป็นทาสของความอวดตัวและเป็นทาสของอีกหลายสิ่งหลายอย่าง

- การกลับเป็นจากความตายของเราจะเกิดขึ้นก็เมื่อเราตัดสินใจเชื่อฟังพระเยซู เพื่อจะได้เดินเข้าสู่ความสว่าง หลายครั้งเราเต็มไปด้วยบาป ดังนั้น ขอให้เราแสวงหาความกล้าหาญของโฉมหน้าที่แท้จริงของเรา เพื่อจะได้ทำให้ตัวเองเหมือนพระเจ้าให้มากที่สุด

- พี่น้องที่รัก ฟังให้ดีๆนะ พระเมตตาของพระเจ้ามีไม่จำกัดแก่เราทุกคน พระเจ้าพร้อมเสมอที่จะเคลื่อนหินที่คูหาที่ฝังบาปของเรา ซึ่งแยกเราออกจากพระองค์ ทั้งนี้ เพื่อให้เราได้พบแสงสว่างอันทรงชีวิตของพระองค์

หลังการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวจบลง พระสันตะปาปาทรงทักทายสัตบุรุษ พร้อมแจ้งเรื่องการแจกพระวรสารทั้งสี่และหนังสือกิจการอัครสาวกให้ทุกคนด้วย

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments