โป๊ปฟรังซิส: "ขอให้เราเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดาอย่างถึงที่สุด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ขอให้เราดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซูที่ทรงเชื่อฟังพระประสงค์ของพระบิดาอย่างถึงที่สุด เฉพาะอย่างยิ่ง เชื่อฟังพระบิดาในตอนที่ถูกเหยียดหยาม ทรงชี้ พระมหาทรมานของพระเยซูคือจุดสูงสุดของการเผยแสดงความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระบิดา และเป็นจุดสูงสุดของบทสอนเรื่องความเชื่อของพระเยซู


ช่วงสายวันพุธที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 75,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารที่เราได้ฟังไปเมื่อครู่นี้เป็นเหตุการณ์ที่จูดาสทรยศพระเยซู เหตุการณ์นี้นำไปสู่การสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ ความรักทั้งหมดของพระเยซูทรงมีนั้น ก็เพื่อเราทุกคน พระเยซูทรงเดินบนถนนแห่งการดูหมิ่นเหยียดหยามและถูกทอดทิ้ง ก็เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป

- นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า "พระเยซูทรงสละพระองค์จนหมดสิ้น ... และทรงถ่อมพระองค์ลงถึงกับทรงยอมรับความตายบนไม้กางเขน" (ฟิลิปปี 2:7-8) ตามที่เราได้ไตร่ตรองพระมหาทรมานของพระเยซู เราสามารถไตร่ตรองความทุกข์ทรมานของมนุษยชาติทั้งมวลและเราได้ค้นพบคำตอบของพระเจ้าต่อความลึกลับของความชั่ว, ความทุกข์ทรมาน และความตาบ พระเจ้าประทานพระบุตรแต่องค์เดียว ผู้ทรงยอมตายและถูกกดขี่ข่มเหง ถูกทรยศ ถูกทอดทิ้ง และถูกใส่ร้ายป้ายสี บัดนี้ พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าได้ฉายแสงเหนือสิ่งที่เกิดขึ้น เหนือกว่าทุกสิ่งตามประสามนุษย์

- พระมหาทรมานของพระเยซูคือจุดสูงสุดของการเผยแสดงความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระบิดา และจุดสูงสุดของบทสอนเรื่องความเชื่อของพระเยซู

- ในสัปดาห์นี้ ตามที่เราได้ติดตามพระเยซูบนหนทางของไม้กางเจน ขอให้เราได้เลียนแบบความนบนอบอันแสนอ่อนหวานของพระเยซูที่ทรงมีต่อพระบิดา เฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาแห่งความยากลำบากและถูกเหยียดหยาม ขอให้เราเปิดใจต้อนรับพระพรแห่งการคืนดี, การไถ่กู้ และชีวิตใหม่

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments