โป๊ปฟรังซิส: "ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องประดับ แต่เป็นธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ถ้าไม่มีไม้กางเขน ก็ไม่มีศาสนาคริสต์ ทรงเตือนสติ ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องประดับที่เราต้องมีติดตัวเวลาไปร่วมมิสซา ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องหมายที่แยกเราออกจากคนที่ไม่ใช่คริสตชน แต่ไม้กางเขนคือธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระเจ้า


- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเตือนพวกฟาริสีว่า "พวกท่านจะตายเพราะบาปของตัวเอง" พระวาจาตอนนี้ เตือนใจเราว่า มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรอดพ้นจากบาปด้วยตัวของเราเอง มันเป็นไปไม่ได้เลย พวกที่สอนธรรมบัญญัติไม่ได้มีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งนี้

- ศาสนาคริสต์ไม่ใช่หลักปรัชญา มันไม่ใช่โปรแกรมสำหรับการเอาตัวรอดหรือการศึกษา หรือเพื่อสร้างสันติ สิ่งเหล่านี้เป็นผลที่ตามมาต่างหาก ศาสนาคริสต์คือตัวบุคคล บุคคลที่ถูกตรึงสูงๆบนไม้กางเจน บุคคลที่ถ่อมตัวเองลงมาเป็นมนุษย์เพื่อช่วยเราให้รอด ... พวกท่านไม่สามารถเข้าใจคริสตศาสนาได้ ถ้าปราศจากความเข้าใจต่อความอับอายอย่างสุดๆที่พระบุตรของพระเจ้าต้องประสบ พระองค์ยอมถ่อมตัวลงมาเพื่อเป็นผู้รับใช้จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ เพื่อจะช่วยเราให้ได้รับความรอด

- นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอัครสาวกเปาโลจึงกล่าวว่า เราไม่สิ่งใดที่จะอวดได้เลย นอกจากบาป และนี่คือความทุกข์ของเรา แต่อาศัยพระเมตตาของพระเจ้า เราชื่นชมยินดีในพระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า จะไม่มีคริสตศาสนาถ้าไม่มีไม้กางเขน และจะไม่มีไม้กางเขน ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์

- ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องประดับที่เราต้องมีติดตัวทุกครั้งที่ไปวัด ไม้กางเขนไม่ใช่เครื่องหมายที่บอกว่าเราแตกต่างจากคนอื่น ไม้กางเขนอยู่บนพระแท่น ไม้กางเขนคือธรรมล้ำลึก ธรรมล้ำลึกซึ่งพระเจ้าผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมา พระองค์มาในสภาพที่เป็นคนว่างเปล่า พระองค์ทรงรับสภาพบาป

- แล้วบาปของเราล่ะอยู่ที่ไหน บางคนอาจบอกว่า "ไม่รู้ มันมีมากเหลือเกิน" ไม่เลย บาปของเราอยู่บนไม้กางเขน ไปซิ ลองไปดูที่ไม้กางเขน ในบาดแผลของพระเจ้า บาปของเราจะได้รับการยกโทษ บาดแผลที่เกิดจากบาปของเราจะได้รับการรักษา และบาปของเราจะได้รับการให้อภัย

- การให้อภัยที่พระเจ้ามอบให้เรา ไม่เหมือนกับการยกหนี้ที่เราติดพระองค์ไว้ ... ดังนั้น ขอให้เราเดินไปหาพระเจ้าและขอให้เราได้รับการรักษาจากพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments