โป๊ปฟรังซิส: "เดินไปหาพระเจ้าต้องเดินอย่างตั้งใจและมีความหวัง ไม่ใช่เดินเลื่อนลอย"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน การเดินไปสู่พระสัญญาของพระเจ้า เราต้องเดินให้ถูกเส้นทางและเดินแบบมีความหวังตั้งใจ ไม่ใช่เดินแบบนักท่องเที่ยวที่เตร่ไปเรื่อยไร้จุดหมาย ทรงย้ำ ถ้ารู้ว่าเดินทางผิด จงกลับใจและไปแก้บาป วอนขอพระหรรษทานจากพระเจ้าให้เราเดินให้ถูกทางและก้าวไปหาพระองค์


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก ก่อนที่พระเจ้าจะตรัสถามเรา พระองค์มักจะสัญญากับเราถึงชีวิตใหม่แห่งความชื่นชมยินดีเสมอ ดังนั้น ความสำคัญของชีวิตคริสตชนของเราจึงเป็นการเดินทางในความหวังอยู่เสมอ และวางใจต่อพระสัญญาของพระเจ้า

- ในบทอ่านและพระวรสารวันนี้ (จากหนังสืออิสยาห์และพระวรสารจากนักบุญจอห์น) เราได้เห็นความแตกต่างของคริสตชน 3 แบบและได้เห็นว่าพวกเขาดำเนินชีวิตฝ่ายจิตกันอย่างไร

- พวกแรกคือพวกคริสตชนที่ความหวังของเขาอ่อนแอ แม้พวกเขายังเชื่อและทำตามพระบัญญัติ แต่พระเจ้าไม่สามารถใช้ให้พวกเขาเป็นเชื้อแป้งท่ามกลางประชากรของพระองค์ เพราะพวกเขาหยุดนิ่งและไม่ก้าวเดินบนหนทางของพระองค์อีก

- พวกที่สอง พ่อคิดว่ามีคนแบบนี้อยู่ในกลุ่มพวกเราด้วย นั่นคือ พวกที่เดินผิดทางและหลงทางไปในที่สุด แน่นอน บ่อยครั้ง เราทุกคนใช้ถนนผิดสาย แต่ปัญหาแท้จริงมันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ยอมถอยกลับในเวลาที่เรารู้ว่า เราเดินผิดทาง

- พวกที่สามคือพวกที่มีความเชื่อแท้จริงซึ่งติดตามพระสัญญาแห่งความเชื่อ พวกนี้คือ "ข้าราชการ" ซึ่งเราได้ยินจากพระวรสารในวันนี้ ข้าราชการคนนี้ถามพระเยซูเพื่อให้พระองค์รักษาบุตรชายของตน เขาไม่สงสัยเลยเมื่อพระเยซูบอกว่าลูกชายของตนหายแล้ว สิ่งนี้ต่างกับเรามาก เพราะมันมีคริสตชนอีกมากที่หลอกตัวเองและเดินหลงทางอย่างไร้จุดหมาย โดยไม่สามารถไปต่อได้อีก

- คนประเภทนี้ บางที เป็นคนที่อันตรายมากๆ เพราะพวกเขาเดินหลงทางในชีวิตเหมือนกับนักท่องเที่ยวที่เดินแบบไร้จุดหมายและไม่ยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด พระเจ้าทรงขอร้องเราว่าอย่าหยุดเดิน จงอย่าหลงทางและอย่าเดินแบบไร้จุดหมาย พระเจ้าทรงขอเราให้เดินไปหาพระองค์แบบที่ข้าราชการคนนั้นวางใจในสิ่งที่พระเยซูตรัสกับตน

- แม้เราจะเป็นคนบาปที่หลงผิด แต่พระเจ้ายังคงมอบพระหรรษทานให้เราได้เดินกลับมา ช่วงเวลามหาพรตนี้ เป็นช่วงเวลาดีที่จะพิจารณาว่าเราเดินไปข้างหน้าไปหาพระเจ้าหรือเราหยุดนิ่งอยู่กับที่ ถ้าเราเลือกถนนผิดสาย เราควรจะไปแก้บาปและเดินให้ถูกสาย แต่ถ้าเรายังเป็นพวกนักท่องเที่ยวที่เดินแบบไร้จุดหมาย เราต้องขอพระเจ้ามอบพระหรรษทานให้เราเดินต่อไปให้ถูกทาง ให้เราเดินไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อไปสู่พระสัญญาแห่งความเชื่อของพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments