โป๊ปฟรังซิส: "อย่าหวังผลประโยชน์จากชีวิตคริสตชน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนใจ ชีวิตคริสตชนไม่ใช่การแสวงหาผลประโยชน์ อย่าแสวงหาความก้าวหน้าทางอาชีพจากชีวิตคริสตชน ทรงย้ำ คนที่ติดตามพระเยซูจะได้รับรางวัลในสวรรค์ ส่วนในโลกนี้ จะได้รับการเบียดเบียนข่มเหง


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ นักบุญเปโตรทูลพระเยซูว่า ตนจะได้สละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์แล้ว และจะได้รับอะไรตอบแทนบ้าง คำถามของนักบุญเปโตร ดูเป็นคำถามเชิงหวังผลประโยชน์มากๆ แต่พระเยซูทรงเตือนกลับไปว่า พวกเขาจะได้รับการตอบแทนแน่ๆ แต่มันจะมาพร้อมกับการถูกเบียดเบียนข่มเหง

- การถูกเบียดเบียนข่มเหงคือสิ่งที่คริสตชนจะได้รับและนี่คือถนนสำหรับคนที่ต้องการติดตามพระเยซู เพราะนี่คือถนนที่พระเยซูทรงก้าวเดินและถูกเบียดเบียนข่มเหง

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากเตือนใจเราว่า ไม้กางเขนคือเครื่องหมายแสดงถึงถนนของการเป็นคริสตชน เราจะมีพ่อแม่พี่น้องชายหญิงมากมายในพระศาสนจักรและในกลุ่มคริสตชน กระนั้น เราต้องแลกมาด้วยการถูกเบียดเบียน เพราะอะไร ก็เพราะโลกไม่ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า โลกไม่ยอมรับการประกาศพระวรสาร โลกไม่ยอมรับบุญลาภ

- ดังนั้น เราจึงมีการเบียดเบียนข่มเหงทางวาจา การให้ร้ายกัน บางทีทุกวันนี้ คริสตชนถูกเบียดเบียนมากกว่าบรรดามรณสักขียุคแแรกๆของพระศาสนจักรเสียอีก

- ตัวอย่างมีมากมาย ทุกวันนี้มีพี่น้องคริสตชนมากมายที่ถูกเบียดเบียนและมีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลติดตัวไม่ได้ พวกเขาไม่สามารถสวมไม้กางเขนได้ นี่คือถนนของพระเยซู เราทุกคนถูกเบียดเบียน แต่เราก็มีความยินดีเพราะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา

- ชีวิตคริสตชนไม่ใช่การหาผลประโยชน์ ไม่ใช่การสร้างอาชีพ แต่มันเรียบง่ายด้วยการติดตามพระเยซู ฉะนั้น ขอให้เราสวดภาวนาให้กับพี่น้องของเราที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงอย่างหนัก พวกเขาถูกเบียดเบียนจนกระทั่งไม่สามารถมีพระคัมภีร์ติดตัวได้ นอกจากนี้ ขอให้เราคิดถึงพี่น้องที่ถูกเบียดเบียนจนทำให้ไม่สามารถไปร่วมมิสซาได้ มันเป็นเรื่องดีที่เราจะคิดถึงพวกเขานะ

Read More: Vatican Radio

Comments