โป๊ปฟรังซิส: "อย่านำพระวาจาของพระเจ้ามาพูดเพื่อหาประโยชน์ใส่ตัว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ อย่านำพระวาจาของพระเจ้ามาเป็นคำพูดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตัวแบบพวกฟาริสี ถ้าทำแบบนั้น มันจะเป็นการฆ่าพระวาจาของพระเจ้า ทรงย้ำ ทัศนคติของคนที่รับฟังพระวาจาของพระเจ้า ต้องเป็นคนที่สุภาพและหมั่นสวดภาวนาอยู่เสมอ 


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา มิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงเล่าอุปมาเรื่องคหบดีกับคนเช่าสวนองุ่น คหบดีคนนี้มีความคิดว่าเขาจะเป็นเจ้านายของผู้เช่าสวนด้วย แต่ทุกสิ่งไม่เป็นเช่นนั้น อุปมาตอนนี้เกี่ยวข้องกับพวกฟาริสีโดยตรง ฟาริสีเป็นพวกอาวุโสสุดในหมู่สมณะ พวกเขาพยายามอวดตัวเองทุกๆที่ที่ไป แต่ไม่เคยมีจิตใจที่เปิดรับพระวาจาของพระเจ้าเลย

- การประพฤติตัวแบบนี้จัดเป็นเรื่อง "ดราม่า" ของพวกฟาริสี และมันก็เป็นเรื่องดราม่าของเราด้วย! พวกเขได้รับฟังพระวาจาของพระเจ้า และพระวาจาของพระเจ้าก็ได้กลายเป็นคำพูดของเขา พวกเขาใช้พระวาจาของพระเจ้าเพื่อความต้องการของตัวเอง เพื่อเป็นทฤษฏีและเป็นความคิดเพื่อตัวเอง (พวกเรา)ทุกคนตีความพระวาจาของพระเจ้าตามความต้องการของเราและตามใจตัวเรา สิ่งนี้จัดเป็นโศกนาฏกรรมของมนุษย์ก็ว่าได้ แทนที่จะปกปักรักษาพระวาจาของพระเจ้า พวกเขากลับฆ่าทิ้งเสีย สิ่งนี้ได้เกิดกับพระเยซูแล้ว

- เมื่อพวกฟาริสีได้ยินอุปมาตอนนี้ หัวหน้าสมณะและฟาริสีเข้าใจเลยว่าพระเยซูกำลังพูดถึงพวกตน พวกเขาจึงหาทางจะจับและฆ่าพระองค์ เมื่อเป็นแบบนี้ พระวาจาของพระเจ้าก็ตายแล้ว พระวาจาของพระเจ้าถูกคุมขัง พระจิตถูกขังไว้ในความต้องการของพวกเขาแต่ละคน เรื่องแบบนี้ก็เกิดกับพวกเราด้วย เมื่อเราไม่เปิดตัวเองให้พระวาจาของพระเจ้า เมื่อเราไม่นบนอบต่อพระวาจาของพระองค์

- อย่างไรก็ตาม ถ้าเราไม่ใช่พระวาจาของพระเจ้าเพื่อความต้องการเพื่อความสนใจของตัวเอง ถ้าเราติดตามพระเยซูเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสเป็นเรื่องดีกับจิตใจเรา พระวาจาของพระเจ้าก็จะไม่ตายไปจากจิตใจเรา ดังนั้น สิ่งใดบ้างที่เราสามารถทำได้เพื่อจะได้ไม่ฆ่าพระวาจาของพระเจ้า สิ่งนั้นคือ จงเชื่อฟัง และอย่าขังพระจิตไว้แบบพวกฟาริสี

- ทัศนคติของคนที่รับฟังพระวาจาของพระเจ้า มีดังนี้ หนึ่งคือต้องสุภาพถ่อมตน สองคือสวดภาวนา เราไม่ควรฆ่าพระวาจาของพระเจ้า แต่เราต้องปกป้องพระวาจาของพระเจ้า เพราะพระวาจาของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงพวกเราได้

Read More: Vatican Radio

Comments