โป๊ปฟรังซิส: "สัตบุรุษช่วยพระสังฆราชและพระสงฆ์ได้ด้วยการสวดภาวนา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ สัตบุรุษต้องสวดให้พระสังฆราชและพระสงฆ์ เพื่อพวกเขาจะได้รักษาความสดใหม่ของกระแสเรียกของตน ทรงย้ำ ถ้าพระสังฆราชและพระสงฆ์ไม่สวดภาวนาทุกวัน ไม่ฟังพระวาจาของพระเจ้า ไม่ถวายมิสซาทุกวัน และไม่ไปแก้บาป พวกเขาก็ไม่สามารถใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า


ช่วงสายวันพุธที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไปท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมา ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้องที่รัก วันนี้ พ่อขอแบ่งปันเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ต่อไป โดยครั้งนี้จะเป็นเรื่องของ "ศีลบวช"

- เมื่อพูดถึงกระแสเรียก เราได้รับผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นคริสตชน ไล่ตั้งแต่ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท ส่วนศีลบวชและศีลสมรส จัดเป็นกระแสเรียกพิเศษและเป็น 2 แนวทางในการติดตามพระคริสตเจ้าและสร้างพระศาสนจักรของพระองค์

- ในส่วนของศีลบวช มันมี 3 ขั้นในตัวเอง ได้แก่ ระดับพระสังฆราช, พระสงฆ์ และสังฆานุกร นี่คือศีลศักดิ์สิทธิ์ของการอภิบาลรับใช้ พระเยซูทรงวางใจในบรรดาศิษย์ของพระองค์ในการดูแลฝูงแกะ ในทุกยุคทุกสมัย ศีลบวชทำให้กลุ่มคริสตชนได้สัมผัสถึงการประทับของนายชุมพาบาลซึ่งก็คือพระคริสตเจ้า

- การติดตามแบบอย่างของพระเจ้า บรรดาผู้อภิบาลได้นำพากลุ่มคริสตชนด้วยการรับใช้ของตนเอง พวกเขาต้องดำเนินชีวิตด้วยความรักอย่างร้อนรนเพื่อพระศาสนจักรและเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พวกเขาต้องรื้อฟื้นพระหรรษทานและความชื่นชมยินดีของศีลบวชผ่านทางการสวดภาวนา, การพลีกรรม และการถวายมิสซาประจำวัน

- พระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ไม่สวดภาวนาทุกวัน ไม่ฟังพระวาจาของพระเจ้า ไม่ถวายมิสซาทุกวัน และไม่ไปแก้บาป ก็ไม่สามารถใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าได้ ดังนั้น ขอให้สัตบุรุษช่วยเหลือบรรดาพระสังฆราชและพระสงฆ์ให้เปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการสวดภาวนาให้พวกเขา จะได้ไม่สูญเสียกระแสเรียกที่สดใหม่ไปจากตัวเอง

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio

Comments